Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave kao i poslova državne uprave prenijetih na te jedinice ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela). Na području Općine Sveti Filip i Jakov nije osnovano više upravnih tijela, već sve poslove obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov.

Jedinstveni upravni odjel Općine dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i Statutom. Jedinstveni upravni odjel Općine samostalan je u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je načelniku i Općinskom vijeću za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela:

1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Pročelnica: Darinka Zorić, dipl. iur.
Darinka Zorić

1.1. ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU
- Referent – administrativni tajnik: Danijela Vodopija

1.2. ODSJEK ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
- Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza: Vlatka Budanović, dipl. oec.
- Viši referent za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda: Nikolina Pedisić, bacc. oec.
- Referent za financijsko računovodstvo: Mijovilka Barbaroša
- Referent za komunalno – upravne poslove: Katica Birkić
- Referent za komunalno – upravne poslove: Mira Brzić

1.3. ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNO PLANIRANJE
- Voditelj odsjeka: Jure Jelenić, dipl. ing. građ.
​- Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo: Sanja Milat, dipl. oec.
- Referent komunalni redar: Grozdana Eškinja
- Referent komunalno prometni redar: Vladimir Eškinja

1.4. ODSJEK ZA RAZVOJ I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti: Darko Mikas, dipl.oec.

Općina Sveti Filip i Jakov