Izgradnja dječjeg vrtića u Sv. Filip i Jakovu

Objavljeno: 13.12.2023.

Projektnom dokumentacijom će se osigurati kapaciteti dječjeg vrtića za 184 djece, koja će biti raspoređena u 10 odgojno-obrazovnih skupina i to 3 skupine za djecu jasličke dobi, 3 mješovite skupine za djecu od 3 do 7 godine života i 4 mješovite odgojne skupine za djecu u dobi od 4 do 7 godine života.

Općina Sv. Filip i Jakov i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koje se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za projekt “Izgradnja vrtića u Sv. Filip i Jakovu”.

U skladu s uvjetima poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: “Priprema projektno tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije”, Ministarstvo je odlukom od 01. lipnja 2023. godine odobrilo sufinanciranje provedbe Projekta bespovratnim sredstvima koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 72.267,56 eura što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Projektnom dokumentacijom će se osigurati kapaciteti dječjeg vrtića za 184 djece, koja će biti raspoređena u 10 odgojno-obrazovnih skupina i to 3 skupine za djecu jasličke dobi, 3 mješovite skupine za djecu od 3 do 7 godine života i 4 mješovite odgojne skupine za djecu u dobi od 4 do 7 godine života.
Prostori boravka za djecu jasličke i vrtićke dobi su: sobe dnevnog boravka, garderoba, trijaža, prostor sanitarnih uređaja, terasa, višenamjenski prostor koji predstavlja dvoranu za tjelesne aktivnosti, spremište za rekvizite i spremište za didaktička sredstava.

Prostori za odgojno-obrazovne, zdravstvene i ostale radnike uključuju: sobe za odgojitelje, sobe za zdravstvenu voditeljicu s prostorom za izolaciju bolesnog djeteta, sobe za pedagoga, psihologa, stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, soba za ravnatelja, soba za tajnika, soba za računovodstvo, garderobe odgojitelja i spremište. 

Gospodarski prostori ustanove su: kuhinjski pogon, servis za obradu rublja, energetsko-tehnički blok, ostali prostori kao što su: ulazni prostor, komunikacije, sanitarije. Vanjski prostori su: opći prostori koji obuhvaćaju prilazne putove, parkirališta i gospodarsko dvorište te igrališta koja obuhvaćaju igrališta za djecu jasličke dobi, igrališta za djecu vrtićne dobi, slobodne površine, prostore za poligone, spremište za vanjska igrališta, sanitaran čvor pristupačan s igralištima.

Projektna dokumentacija izradit će se prema projektnom zadatku investitora u skladu s važećom prostornom dokumentacijom – Prostornim planom Općine Sveti Filip i Jakov, VIII. Izmjene i dopune („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“, br. 2/02, 3/06, 07/11, 2/14, 3/15, 2/17, 13/18, 10/19 i 03/20), ishođenim posebnim uvjetima, te zakonima i pravilima struke koji reguliraju to područje odnosno koji budu na snazi u tom razdoblju te mogućnostima i potrebama Općine Sveti Filip i Jakov.

Lokacija ulaganja je Općina Sveti Filip i Jakov, k.č. br 1221/1, k.o. Sveti Filip i Jakov. Čestica je u vlasništvu Republike Hrvatske 1/1. Općina Sveti Filip i Jakov će podnijeti Zahtjev za darovanjem dijela zemljišta Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18), članak 45. i stavku I „Kada je to opravdano i obrazloženo razlozima poticanja gospodarskog napretka, socijalne dobrobiti građana i ujednačavanja gospodarskog i demografskog razvitka svih krajeva Republike Hrvatske, nekretninama se može raspolagati u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i bez naknade.“ i stavku III „Raspolaganje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi se osobito u svrhu: ... ostvarenja projekata koji su od općeg javnog, socijalnog ili kulturnog interesa, poput izgradnje škola, dječjih vrtića, bolnica, domova zdravlja, ustanova socijalne skrbi, groblja, za izgradnju sportskih objekata, muzeja, memorijalnih centara i drugih sličnih projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“ . Očekuje se da će Zahtjev biti usvojen te da će Vlada Republike Hrvatske u roku od 12 mjeseci donijeti Odluku o darovanju.

Procijenjena vrijednost troškova potrebnih za pripremu projekta iznose 605.000,00 HRK. Općina Sveti Filip i Jakov obvezuje se provesti aktivnosti projekta s planom aktivnosti navedenim u Prijavnom obrascu i utvrđenim vremenom. Općina Sveti Filip i Jakov će osigurati učinkoviti uporabu novčanih sredstava u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti te će osigurati financijska sredstva za financiranje dijela troškova koji se neće osigurati iz bespovratnih sredstava za aktivnosti koje u okviru projekta provodi.
Procijenjeni preliminarni iznos konačne investicije iznosi 10.000.000,00 kuna.

Projektno-tehnička dokumentacija za čiju pripremu se traže sredstva odnosi se na izradu: studije izvedivosti, uslugu izrade dokumentacije o nabavi, dokumentacije koja će služiti za ishođenje građevinske dozvole: idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt i projekt opremanja za izgradnju novog dječjeg vrtića u Općini Sveti Filip i Jakov sa svim pratećim sadržajima koji su propisani Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008).

 

Općina Sveti Filip i Jakov