Sv. Filip i Jakov : Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za područje cijele Općine Sv. Filip i Jakov

Objavljeno: 07.11.2019.

Cilj provedenog projekta bio je zgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov, čime će se pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te smanjenju količine otpada koji se nepropisno odlaže na odlagališta, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov

Naziv Korisnika: Općina Sveti Filip i Jakov

Vrijednost projekta: 2.967.554,78 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 2.451.917,88 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 15.9.2017. do završetka svih projektnih aktivnosti (najkasnije do 10.11.2019.)

 

Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov je započeo kad je Općina Sveti Filip i Jakov dana 10. studenog 2017. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ referentne oznake KK.06.3.1.03.0028 ukupne vrijednosti 2.967.554,78 kuna. Razdoblje provedbe projekta započeo je 15. rujna 2017. godine a projekt je sufinanciran EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda, a ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 2.451.917,88 kuna. Putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje je objavilo Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, projekt reciklažnog dvorišta sufinanciran je i s iznosom od 302.883,98 kn (prihvatljivi dio troškova projekta).

 

Povećanje stope recikliranja i zaštita okoliša

Cilj provedenog projekta bio je zgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov, čime će se pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te smanjenju količine otpada koji se nepropisno odlaže na odlagališta, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Također, reciklažno dvorište upisano je u Očevidnik reciklažnih dvorišta, čime je Općina ispunila zakonski uvjet o minimalnom broju reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika i kao takva pridonijeti povećanju stope recikliranja i zaštite okoliša te prvenstveno povećanju kvalitete života svih stanovnika na području Općine Sveti Filip i Jakov. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2016. godini je sufinancirao izradu projektne dokumentacije u 100%-tnom iznosu – 58.125 kn te je u namjenu istog ishođena pravomoćna građevinska dozvola.

Reciklažno dvorište Općine Sv. Filip i Jakov smješteno je na lokaciji iznad tzv. Banovih bora - oko 1.1 km zračne linije sjeveroistočno od centra naselja Sveti Filip i Jakov i Jadranske magistrale na katastarskoj čestici 1896/1, k.o. Sveti Filip i Jakov, veličine 3.025 m2. Prema prostornom planu Općine Sveti Filip i Jakov te njegovim izmjenama i dopunama, navedena parcela iskorištena je za izgradnju površina infrastrukturnog sustava - reciklažnog dvorišta dok površina predviđena za smještaj reciklažnog dvorišta iznosi oko 1.758 m2.

Reciklažno dvorište sastoji se od asfalt – betonske prometno manipulativne površine, ograde sa kolnim ulazom – klizna vrata, mosne vage, kontejnera (portirnica sa sanitarnim čvorom), spremnika za razvrstavanje otpada te komunalne infrastrukture unutar same parcele kao što je balirka i sjekač granja. Rad u reciklažnom dvorištu biti će organiziran na način da osoba zadužena za upravljanje reciklažnim dvorištem osigurava siguran i stručan prihvat i privremeno skladištenje otpada.


Informiranje javnosti


U sklopu projekta biti će provedene informativno-obrazovne aktivnosti namijenjene javnosti i prilagođene ciljnim skupinama o važnosti sprječavanja nastanka otpada, njegovu odvajanju u kućanstvima kao i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Predviđene aktivnosti će podrazumijevati podjelu letaka, informativno-obrazovne aktivnosti za mještane, pravne osobe (obrtnike i poduzetnike) te informativno-obrazovne prezentacije za djecu osnovnoškolskog uzrasta i vrtićke dobi.

 


INFO Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, s tim da se reciklažnim dvorištem ne smatraju spremnici za odvojeno prikupljanje papira, stakla, plastike, metala i tekstila koje jedinica lokalne samouprave postavlja na javnoj površini, odnosno zeleni otoci (ZO).

Izgradnja i način rada reciklažnih dvorišta regulirani su zakonskim i podzakonskim propisima. Tako se člankom 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine94/13,73/17, 14/19) propisuje obveza odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da se osigura funkcioniranje barem jednog reciklažnog dvorišta u svakoj gradskoj četvrti.

 

Popis otpada koji korisnici komunalne usluge na području Općine Sveti Filip i Jakov mogu BESPLATNO odložiti u reciklažno dvorište:

 

· papir

· karton

· plastika

· metalna ambalaža

· stiropor

· stare baterije

· stakleni ambalažni otpad

· ravno staklo

· PET - boce

· PE - folija

· limenke

· stari lijekovi

· otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)

· metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)

· elektronički otpad

· glomazni otpad

· građevinski otpad

· drveni otpad

· tekstil

· odjeća

· akumulatore

· fluorescentne cijevi

· zeleni otpad

 

GRAĐEVINSKI OTPAD

 

Građani mogu na reciklažno dvorište, bez naknade, dovesti količinu građevinskog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200 kg u šest uzastopnih mjeseci, odnosno jednu punu jednoosovinsku automobilsku prikolicu (10 vreća po 20 kg).

GLOMAZNI OTPAD

 

Glomazni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, a koji je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) zabranjeno odlagati na javnim površinama.

GLOMAZNI OTPAD:

 

· NAMJEŠTAJ (ormari, kreveti, police i sl.)

· KUHINJSKA OPREMA

· KUPAONSKA OPREMA (kade, tuševi, ormari, slavine i sl.)

· DJEČJA OPREMA (hodalice, krevetići, kolica i sl.)

· VRTNA OPREMA (ograde, alat, ljuljačke, suncobrani i sl.)

· OSTALI GLOMAZNI OTPAD (rolete, ljestve, vrata, prozori, radijatori i sl.)

NIJE GLOMAZNI OTPAD:

· GRAĐEVINSKI OTPAD (šuta, crijep i sl.)

· AZBESTNE PLOČE I CIJEVI

· BIOOTPAD

 

Čistoća d.o.o. omogućuje svojim korisnicima besplatan odvoz glomaznog otpada jednom godišnje do 2 m3.

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

RADNO VRIJEME

Reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov

 

PONEDJELJAK – PETAK: 08 – 15 h

SUBOTOM: 08 – 13 H

NEDJELJOM I PRAZNIKOM ZATVORENO

 

KONTAKTI

 

ČISTOĆA d.o.o. – ZADAR

Stjepana Radića 33

23000 Zadar

tel: 023 234 800

fax: 023 231 831

E-mail: info@cistoca-zadar.hr

 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Obala kralja Tomislava 16

23207 Sveti Filip i Jakov

tel: 023 389 800

fax: 023 389 802

E-mail: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

 

 

 

 

 

Općina Sveti Filip i Jakov