SVETI PETAR NA MORU – II DIO PRVE FAZE, KANALIZACIJSKI SUSTAV

Objavljeno: 31.01.2017.

KANALIZACIJSKI SUSTAV BIOGRADSKA RIVIJERA PODSUSTAV SVETI PETAR NA MORU – II DIO PRVE FAZE

Na području zahvata  (Sveti petar na Moru) u izgradnji je sekundarna mreža i glavni kanali sa pripadajućim crpnim stanicama za odvodnju fekalnih otpadnih voda. Uz izgradnju sekundarne mreže u izradi je i šetnica uz obalu duljine oko 1000 m.

Ovim Tenderom predviđena  je Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava s čime bi se sutstav koji je u izgradnji zaokružio u funkcionalnu cjelinu s jedne strane, a s druge strane stvaraju se uvjeti za proširenje kanalizacijskog sustava na ostale dijelove naselja Sveti Petar (ispodd –iznad Jadranske turističke ceste D-8.).


Najveći dio predviđene izgradnje je uz samo more a ovim se spriječava dreniranje postojećih sabirnih jama u podzemlje i zagađenje mora na plaži.

Svi predmetni objekti kanalizacijskog sustava su osnovna sredstva Komunalac d.o.o. Biograd N/M koji njima upravlja. Vodne usluge koje isporučitelj pruža su: - javna vodoopskrba i javna odvodnja (skupljanje otpadnih voda, dovođenje do uređaja i pročišćavanje na uređaju).

Prema već ranijoj usvojenoj koncepciji kanalizacijskog sustava Biogradske rivijere predviđena je odvodnja otpadnih fekalnih voda cijelog područja jednim kanalizacijskim sustavom, uz pročišćavanje na jednom uređaju i jednim podmorskim ispustom. Predviđen je tzv. razdijelni tip odvodnje otpadnih voda. Osnovno tehničko rješenje kanalizacijskog sustava Biogradske rivijere sastoji se u tome da se otpadne vode priobalnog dijela promatranog područja sakupljaju pojedinim kanalima-kolektorima, i uz precrpljivanje na potrebnim lokacijama, odvode do uređaja za pročišćavanje (Kumenat). Vidljivo je da je predviđena primjena kombinacije gravitacijske kanalizacije, crpnih stanica i tlačnih cjevovoda.


Predviđena kanalizacija cijelog područja podijeljena je na dva podsustava tj. sjeverno i južno od uređaja za pročišćavanje. Sjeverni kanalizacijski podsustav sakuplja i transportira otpadne vode naselja Sveti Petar, Turanj i Sveti Filip i Jakov, te Grada Biograda na Moru, a južni podsustav sakuplja i transportira otpadne vode naselja Drage i Pakoštana, te Turističkog naselja Crvena Luka.. Prethodno opisana koncepcija kanalizacijskog sustava Biogradske rivijere, koja uključuje priobalni pojas od naselja Sveti Petar (na sjeveru) do naselja Drage (na jugu), prvobitno je definirana Idejnim rješenjem „Odvodnje otpadnih voda Biogradske rivijere“ koje je izradila Vodoprivredna radna organizacija za vodno područje dalmatinskih slivova-Split u lipnju 1990. godine. Navedeno rješenje revidirano je u srpnju 1994. Godine i zajedno sa Studijom utjecaja na čovjekovu okolinu uređaja Kumenat (HIDRO CONSULT d.o.o. Rijeka, studeni 1995. Godine) predstavlja osnovu za izradu projektne dokumentacije, tj. kanalizacijskog sustava.

Izrađena je i Studija utjecaja na čovjekovu okolinu uređaja Kumenat. Prema studiji ne predviđaju se nikakvi negativni utjecaji na okoliš. Nije potrebna procjena učinka na okoliš.  

Projektirani sustav odvodnje smješten je na području Općine Sveti Filip i Jakov, naselje Sveti Petar na Moru u koridoru javnih prometnica. Namjena izgradnje ove ulične kanalizacijske mreže,  je prikupljanje otpadnih voda dijela naselja Sveti Filip i Jakov i njihov transport prema postojećoj kanalizacijskoj mreži i uređaju za pročišćavanje, čime se osigurava zaštita okoliša u smislu spriječavanja nekontroliranog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u podzemlje. Projektom je predviđena izgradnja uličnih glavnih i sekundarnih kolektora. Projektom su predviđeni izgradnja uličnih kolektora PEHD DN 315/285 mm L=2310,00 m i PEHD DN 125 mm,  L=180,00 m Okna fi 800 kom= 80 i Okna fi 1000=17, izgradnja CS kapaciteta 14 l/sec. Projektom su predviđeni izgradnja uličnih kolektora u dužini 2.490,00 m.


http://www.komunalac.com/razvoj-i-modernizacija/

Projekt Financiranje vodno komunalne infrastrukture 1.docx

Situacija-sveti-petar-na-Moru.pdf

Pregledna-situacija-1_5000.pdf

Inf-o-pot-Kanal-pod-Sv-Petar-II-dio-prve-faze.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov