TURANJ: Uređenje plaže Morovička

Objavljeno: 29.12.2017.

Projekt koji je u tijeku odnosi se na uređenje mjesne plaže Morovička u samom centru Turnja između dvaju lučkih područja


Predmet ovog projekta je uređenje gradske plaže u samom centru Turnja u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15). Predmetna dokumentacija odnosi se na dio zahvata koji se nalazi na k.č.z. 2762 k.o. Turanj (obala u vlasništvu Općine sv.Filip i Jakov) i k.č.z. 2761 k.o. Turanj (prometnica u vlasništvu Hrvatskih Cesta). Planirana plaža je ukupne dužine cca 40m. U svrhu kvalitetne izvedbe nasipa nove umjetne plaže, potrebni su zahvati u moru, izvedba podvodnog nasipa za zadržavanje nasipa šljunka plaže.

Prema  URBANISTIČKOM  PLANU  UREĐENJA  OBALNOG  POJASA  NASELJA  TURANJ  čestica obale dio k.č.br 2761, dio k.č.br 2762  k.o. Turanj – katastarsko stanje, dio k.č.br 1320/13 k.o. Turanj – zemljišno knjižno stanje, na kojima se planira zahvat, nalaze se unutar zone Rekreacijske namjene sa oznakom (R3). Rekreacijska namjena sa oznakom R3 obuhvaća prostor uređenih morskih plaža. Planom se omogućuje nasipavanje plaža i izgradnja pera za stabilizaciju plaže. Planom je utvrđan načelni gabarit pera za zadržavanje šljunka i pijeska i načelni gabarit pojasa u kojem se može nasipavati more radi proširenja postojećih plaža. Projektima uređenja plaža i obalnog pojasa ovi se načelno utvrđeni gabariti mogu prilagođavati tehničkim rješenjima i zahtjevima koji nisu bili poznati ili dostupni u izradi plana (hidrografski podaci, studije valovanja i slično). Na plažama se ne dopušta gradnja građevina. Omogućuje se postavljanje tuševa, kabina za presvlačenje i osmatračkih platformi za spasioce koje moraju biti izvedene u potpuno montažnoj konstrukciji koja omogućuje njihovo brzo i trajno uklanjanje.   


Više informacija u dokumetnima:NASLOVNA.pdf

SV FILIP JAKOV GRAFIKA PREMA MIN presjek.pdf

SV FILIP JAKOV GRAFIKA PREMA MIN.pdf

1_TEHNICKI OPIS_filip jakov - dio plaže.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov