SLUŽBENI GLASNIK broj 9 (9.prosinca 2020.) (16.12.2020.)

Akti Općinskog vijeća

1. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Poračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2021. godini

2. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2021. godini 

3. 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu

a) 1. izmjena Programa javnih potreba u socijalnog skrbi za 2020. godinu

b) 1. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

c) 1. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

d) 3. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

e) 1. izmjena Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu

Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2020. godini

f) 1. izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađene zgrade u prostoru za

2020. godinu

g)1. izmjena Programa javnih potreba u športu za 2020. godinu.

h)3. izmjena Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2019. -2021.

i) Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

4. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu (Opći i Posebni dio, Posebni dio prema funkcijskoj

klasifikaciji) i Projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu

a) Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu

c) Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2021. godinu

d) Program javnih potreba u športu u 2021. godini

e) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

f) Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

g) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu

h)Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2021. godini

i) Plan razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2021. godine do 2023. godine

j) Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu

k) Odluka o pokriću manjka iz prethodnih razdoblja

5. Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke u 2021. godini

6. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o ostvarivanju Plana i Programa rada u pedagoškoj 2019./2020. godini

7. Zaključak o usvajanju godišnjeg Plana i Programa rada Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov za pedagošku 2020./2021. godinu

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „CVIT“ 

9. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov

10. Odluka o osnivanju poslovno komercijalno servisne zone Turanj

11. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

14. Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja radi obavljanja poslova prinudne uprave

15. Odluka o zamjeni nekretnina 
16. Odluka o kupnji nekretnina 

17. Zaključak o usvajanju financijskog izvještaja Komunalca d.o.o. za 2019. godinu 
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima službenika i namještenika Općine Sveti Filip i Jakov

19. Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov 
20. Odluka o davanju suglasnosti na razrješenje privremenog ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov

21. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje privremenog ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici  Općine Sveti Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK 9-20.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov