1. sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov (20. lipnja 2017. godine) (20.06.2017.)

ZAPISNIK Sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 20. lipnja 2017. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/17-01/09
URBROJ: 2198/19-02-17-1
Sv. Filip i Jakov, 20. lipnja 2017. godine      

ZAPISNIK
  Sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 20. lipnja 2017. godine  u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.  

NAZOČNI VIJEĆNICI:
Igor Pedisić, Anamarija Matešić, Marin Colić, Tomislav Demo, Renata Batur, Marijana Mrvičić, Željko Serdarević, Jovita Pirović, Zelina Kadija, Marin Birkić, Dalibor Katuša i Romano Raspović
   

NENAZOČNI VIJEĆNICI:
 Matej Mikulić
 

Ostali nazočni
: Zoran Pelicarić - načelnik Općine Sv. Filip Jakov, Josipa Mrkić - zamjenica općinskog načelnika, Darko Mikas - Viši suradnik suradnik za razvoj i društvene djelatnosti i Jure Jelenić  - Viši suradnik za prostorno planiranje
 

Započeto: u 10.30 sati

Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.iur.  

Predsjednik Vijeća Igor Pedisić predložio je dopunske točke dnevnog reda konstituirajuće sjednice i to kako slijedi:  

D N E V N I     R E D
 
1.      Polaganje prisege Općinskog načelnika i zamjenika načelnika
2.      Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik
3.      Prijedlog Odluke o imenovanju članova u Povjerenstvo za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u Agenciji za poljoprivredu
4.      Prijedlog Odluke o imenovanju članova u Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru
5.      Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika u LAG-u „Laura“
6.      Prijedlog Odluka o općinskim porezima
7.      Prijedlog Odluke o regulaciji prometa tijekom turističke sezone 2017. godine
8.      Prijedlog Odluke o proglašenju javnog dobra u općoj upotrebi – nerazvrstanih cesta
9.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Sv. Filip i Jakov
10.  Prijedlog Odluke o izradi UPU-a obalnog pojasa u Sv. Petru
11.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu i Dječjem vrtiću „CVIT“
12. 
A) Program aktivnosti za provedbu operativnih aktivnosti u zaštiti od požara Općine Sv. Filip i Jakov

B) Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interea za RH u 2017. godini
C) Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Sv. Filip i Jakov
D) Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Plan rada izviđačko – preventivnih ophodnji E) Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova 13. Izvješće o nesretnom događaju sa smrtnom posljedicom  

Nakon što nitko drugi nije imao prijedlog za dopunu, ovakav dnevni red stavljen je na glasovanje i za isti je glasovalo 11 vijećnika ZA i jedan vijećnik PROTIV (Marin Birkić). Pristupilo se raspravi po dnevnom redu. 

Zapisnik sa 1. sjednice općinskog vijeća - Igor Pedisić.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov