11. SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (11.prosinca 2014.) (11.03.2015.)

ZAPISNIK sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 11.12.2014. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/03
URBROJ: 2198/19-02-15-1
Sveti Filip i Jakov, 11. 03. 2015.godine

ZAPISNIK
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 11.12. 2014. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Marijana Mrvičić, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić, Tomislav Demo, Renata Batur, Vedran Zrilić, Igor Pedisić, Anamarija Matešić, Vid Pedisić

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Joško Jukić , Mićo Birkić, Ivan Baričić

Ostali nazočni: Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić, Željko Vidučić – Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov, Marin Katuša – zamjenik općinskog načelnika i Jure Jelenić – Viši suradnik specijalist za prostorno planiranje i uređenje .

Započeto: u 17.00 sati
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.iur.

Zamjenik predsjednika gosp. Igor Pedisić pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu sjednicu. 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je nazočno 10 vijećnika, te da postoji kvorum. 

Za ovu sjednicu predložio je slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Oćinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i odgovori
3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2014.godinu (Rebalans) s izmjenama i dopunama Projekcije za 2015. i 2016.godinu:

a) Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u 2014. godini
b) Izmjene Programa javnih potreba u socijalnij skrbi za 2014.godini
c) Izmjene Progama javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2014.godinu
d) Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2014.godinu
e) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.godini
f) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu.

4. Prijedlog Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2015.godinu s Projekcijom Proračuna za 2016. i 2017.godinu i Razvojni program za 2015. godinu

a) Program javnih potreba u kulturi u 2015. godini
b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015.godinu
c) Progam javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2015. godinu
d) Program javnih potreba u sportu za 2015.godinu
e) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
f) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.godini
g) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2015.godinu

5. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
8. Prijedlog Odluke o osnivanju Ustanove centra za kulturu
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena usluga Dječjeg vrtića „CVIT“ Sv. Filip i Jakov
10. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna UPU-a zone Smiljevača
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi UPU-a obalnog pojasa Sv. Petar 
12. Prijedlog Odluke o ozradi UPU-a zone servisno-zanatskih djelatnosti 
13. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta u Sv. Filip i Jakovu
14. Prijedlog Odluke o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak
15. Prijedlog Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone 2015. godine
16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2015.godini
17. Prijedlog Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade.

Nakon što je predsjednik Vijeća upitao vijećnike ima li tko prijedloga za dopunu, izmjenu na isti, te nakon što nitko nije imao primjedbi , dnevni red dat je na glasovanje i isti je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova „ZA“, te se pristupilo raspravi po istom.

zapisnik sa 11. sjednice općinskog vijeća

 

Općina Sveti Filip i Jakov