13. SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (08. lipnja 2015.) (08.06.2015.)

ZAPISNIK sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 08.06. 2015. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/04
URBROJ: 2198/19-02-15-2
Sveti Filip i Jakov, 08. lipnja 2015.godine

ZAPISNIK sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 08.06. 2015. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.


NAZOČNI VIJEĆNICI: Marijana Mrvičić, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić, Luka Erstić, Renata Batur, Kristian Colić, Igor Pedisić, Anamarija Matešić, Vid Pedisić

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Joško Jukić , Mićo Birkić, Tomislav Demo

Ostali nazočni: Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić, Marin Katuša – zamjenik općinskog načelnika i Jure Jelenić – Viši suradnik specijalist za prostorno planiranje i uređenje .

Započeto: u 18.00 sati
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.iur.

Predsjednik Vijeća Igor Pedisić pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu sjednicu. 
Zamolio je predsjednika mandatno-imunitetnog povjerenstva da dade izvješće o stavljanju u mirovanje mandata vijećnika Vedrana Zrilića i Ivana Baričića.
Predsjednik povjerenstva Leonardo Mikulić izvijestio je Vijeće da su vijećnici Vedran Zrilić i Ivan Baričić – HSP dr. Ante Starčević – dana 03. lipnja 2015. godine podnijeli zahtjev za stavljanje mandata vijećnika u mirovanje iz osobnih razloga.
Također je izvijestio Vijeće da je stranka HSP dr. Ante Starčević za zamjenike predložila zamjenske vijećnike i to Luku Erstića umjesto Vedrana Zrilića i Kristiana Colića umjesto Ivana Baričića.
Povjerenstvo je konstatiralo da su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti za gore navedeno te je pozdravilo na ovoj sjednici zamjenske nazočne vijećnike.
Predsjedavajući Igor Pedisić zahvalio je dosadašnjim vijećnicma na vrlo korektnoj i konstruktivnoj suradnji, a nove vijećnike pozvao na prisegu.
Nakon izvšene prisege novih vijećnika pristupilo se utvrđivanju kvoruma prozivkom i konstatirano je da je nazočno 10 vijećnika.

Za ovu sjednicu predložio je slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i odgovori

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima 

4. a) Prijedlog Odluke o obvezi plaćanja naknade za korištenje mrtvačnice u Sv. Filip I Jakovu 
b) Prijedlog Odluke o izboru ponuđača za održavanje groblja

5. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim objektima

6. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

7. Prijedlog Odluke o osnivanju poduzetničke zone u Sv. Filip i Jakovu

8. a) Davanje suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić „CVIT“ Sv. Filip i Jakov za pedagošku godinu 2015./2016.
b) Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „CVIT“ za 2014.god.

9. Financijsko Izvješće „Komunalac“ d.o.o. Biograd na moru za 2012. i 2013. godinu

10. Prijedlog Odluke o izradi UPU-a građevinskog područja u Turnju 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja u Sv. Petru (Plan 4)

12. Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a obalnog pojasa Sv. Filip i Jakov

13. Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a mjesna plaža Sv. Filip i Jakov

14. Imenovanje suca porotnika Općinskog suda Zadar

15. a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2015.godinu (I. Rebalans)
b) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 
c) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2015.godine 

16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

17. Program aktivnosti za provedbu operativnih aktivnosti u Zaštiti od požara Općine Sveti Filip i Jakov
18. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini na području Općine Sveti Filip i Jakov

19. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2015.godini

20. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji u 2015.godini

21. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova

22. Zaključak o usvajanju operativnog plana evakuacije i zbrinjavanje turista za sezonu 2015.

23. Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone 2015.g.

24. a) Prijedlog Odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste „Krč“ 
25. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov

26. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova 
tijekom turističke sezone 2015.

27. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidata za članove Savjeta mladih

28. Prijedlog Odluke o zabrani skupljanja otpada tijekom turističke sezone

Nakon što je predsjednik Vijeća upitao vijećnike ima li tko prijedloga za dopunu, izmjenu na isti, te nakon što nitko nije imao primjedbi ni dopuna, predsjednik Vijeća je predložio da se točka AD/28 Prijedlog Odluke o zabrani skupljanja otpada tijekom turističke sezone
odgodi. Dnevni red jednoglasno je usvojen te se pristupilo raspravi po istom.

zapisnik sa 13. sjednice općinskog vijeća općine sveti filip i jakov

 

Općina Sveti Filip i Jakov