14. SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (06. kolovoza 2015.) (06.08.2015.)

ZAPISNIK sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 06.08. 2015. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/05
URBROJ: 2198/19-02-15-2
Sveti Filip i Jakov, 06. kolovoza 2015.godine

ZAPISNIK

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 06.08. 2015. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Marijana Mrvičić, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić, Renata Batur, Kristian Colić, Igor Pedisić, Anamarija Matešić, Vid Pedisić, Mićo Birkić

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Joško Jukić , Luka Erstić, Tomislav Demo

Ostali nazočni: Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić, Marin Katuša – zamjenik općinskog načelnika i Darko Mikas – Viši suradnik suradnik za razvoj i društvene djelatnosti
Započeto: u 20.00 sati
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.iur.

Predsjednik Vijeća Igor Pedisić pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu sjednicu. 
Pristupilo se utvrđivanju kvoruma prozivkom i konstatirano je da je nazočno 10 vijećnika.

Za ovu sjednicu predložio je slijedeći:

D N E V N I R E D:
1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i odgovori

3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2014.godinu od strane Državnog ureda za reviziju Zadar s osvrtom na poduzete mjere

4. Polugodišnje financijsko izvješće za razdoblje siječanj – srpanj 2015. godine

5. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

7. Odluka o izboru članova za Savjet mladih 
Nakon što je predsjednik Vijeća upitao vijećnike ima li tko prijedloga za dopunu, izmjenu na isti, te nakon što nitko nije imao primjedbi ni dopuna, predsjednik Vijeća je predložio dvije dopunske točke i to: dnevni red jednoglasno je usvojen te se pristupilo raspravi po istom.

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi UPU-a Rabatin

9. Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a Zone servisno-uslužnih djelatnosti

Dnevni red s dopunama je jednoglasno usvojen te se pristupilo raspravi po istom.

zapisnik sa 14. sjednice općinskog vijeća općine sveti filip i jakov

 

Općina Sveti Filip i Jakov