15. (IZVANREDNA) SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (22. listopada 2015.) (22.10.2015.)

ZAPISNIK sa 15. Izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 22. listopada 2015. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/05
URBROJ: 2198/19-02-15-3
Sveti Filip i Jakov, 22. listopada 2015.godine

ZAPISNIK
sa 15. Izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 22. listopada 2015. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Marijana Mrvičić, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić, Renata Batur, Igor Pedisić, Anamarija Matešić, Mićo Birkić, Tomislav Demo

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Joško Jukić , Luka Erstić, Kristian Colić, Vid Pedisić

Ostali nazočni: Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić, Marin Katuša – zamjenik općinskog načelnika i Dainka Zorić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Filip i Jakov.
Započeto: u 18,00 sati
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.iur.

Predsjednik Vijeća Igor Pedisić pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu sjednicu. 
Pristupilo se utvrđivanju kvoruma prozivkom i konstatirano je da je nazočno 9 vijećnika.

Za ovu sjednicu predložio je slijedeći:

D N E V N I R E D:

1. Informacija o podnesenom zahtjevu za provođenje lokalnog referenduma

Po ovoj točki predsjednik Vijeća je zamolio pročelnicu da dade obrazloženje ove točke.
Pročelnica je rekla da je dana 19. listopada 2015. godine Organizacijski odbor za izjavšnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma , na općinski protokol podnio Zahtjev za raspisivanje lokalnog referenduma na području Općžine Sv. Filip i Jakov sa slijedećim pitanjem;

„ Jeste li za izgradnju dijela obalnog pojasa – luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u naselju Sv. Filip i Jakov , kako je to predviđeno u Odluci o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sv. Filip i Jakov, donesenoj od Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, Klasa: 350-02/14-02/06, Urbroj: 2198/19-02/15-36 od 08. Lipnja 2015.godine (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov broj 05/20¸15)“.

Budući da je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i to čl. 24. Stavkom 5. propisano da , ako je rapisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici lokalne samouprave , PREDSTAVNIČKO TIJELO dostavit će zaprimljeni prijedlog Ministarstvu uprave u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga.
Ministarstvo uprave će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako pri tome Ministarstvo uprave utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke. Odluka donesena na referendumu je obvezna i Općinsko vijće mora Odluku o raspisivanju referenduma donijeti u roku ne kraćem od 20 i ne dužem od 40 dana.

Dakle, ovo je izvanredna sjednica zbog gore rečenog roka od osam dana za dostavu ovog zahtjevu Ministarstvu uprave, te na istoj sjednici nema rasprave, već se samo donosi zaključak kojim se konstatira da je vijeće upoznato s pristiglim zahtjevom te ga prosljeđuje nadležnom Ministarstvu.

Zaključak o prihvaćanju informacije i prosljeđivanju Zahtjeva za raspisivanje lokalnog referenduma s pratećim prilozima Ministarstvu uprave dat je na glasovanje i usvojen jednoglasno.

S ovim je dnevni red dovršen.

Završeno u 18,30 sati.

Zapisničar: 
Darinka Zorić, dipl.iur.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Pedisić

zapisnik sa 15. izvanredne sjednice općinskog vijeća općine sveti filip i jakov

 

Općina Sveti Filip i Jakov