16. SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (03. studenog 2015.) (03.11.2015.)

ZAPISNIK sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 03.11.2015. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/05
URBROJ: 2198/19-02-15-3
Sveti Filip i Jakov, 03. studenog 2015.godine

ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 03. 11. 2015. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov


NAZOČNI VIJEĆNICI: Marijana Mrvičić, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić, Renata Batur, Kristian Colić, Igor Pedisić, Anamarija Matešić, Vid Pedisić, Mićo Birkić, Tomisalv Demo

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Joško Jukić , Luka Erstić

Ostali nazočni: Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić, Marin Katuša – zamjenik općinskog načelnika , Darko Mikas – Viši suradnik suradnik za razvoj i društvene djelatnosti i Jure Jelenić - Viši suradnik za prostorno planiranje 

Započeto: u 17.00 sati
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.iur.

Predsjednik Vijeća Igor Pedisić pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu sjednicu. 
Pristupilo se utvrđivanju kvoruma prozivkom i konstatirano je da je nazočno 11 vijećnika.

Za ovu sjednicu predložio je slijedeći:

D N E V N I R E D:
1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i odgovori
3. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sv. Filip i Jakov
4. Prijedlog Odluke o imenovanju prinudnog upravitelja radi obavljanja poslova upravljanja nekretninama

5. Prijedlog Odluke o plaćama i drugim pravima općinskih dužnosnika
6. A) Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića „CVIT“ za pedagošku 2014./2015. godinu
B) Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „CVIT za 2015./2016.godinu
7. a) Procjena ugroženosti od požara
b) Plan zaštite od požara
8. Program rada Savjeta mladih za 2016.godinu
9. Prijedlog Odluke o postupanju u zimskim uvjetima
10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju filma Ante Gotovina
11. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana urešenja građevinskog podrućja Turanj 3-1
12. Prijedlog Odluke o izradi UPU-a Turanj 3- 2
13. Prijedlog Odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta u k.o. Filip i Jakov i k.o. Raštane

Nakon što je predsjednik Vijeća upitao vijećnike ima li tko prijedloga za dopunu, izmjenu na isti, te nakon što nitko nije imao primjedbi ni dopuna, predsjednik Vijeća je predložio dvije dopunske točke i to: 

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a neizgrađenog područja u Sv. Filip i Jakovu (Plan 1. – Rabatin)
15. Prijedlog Odluke o izradi UPUa dijela građevinskog područja naselja Sv. Petar na moru ( UPU 3 – dio 1)

Dnevni red s dopunama je jednoglasno usvojen te se pristupilo raspravi po istom.

zapisnik sa 16. sjednice općinskog vijeća općine sveti filip i jakov

 

Općina Sveti Filip i Jakov