2. PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar na Moru) (24.06.2024.)

Na temelju Odluke o lokalnim porezima („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 13/23. i 5/24.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov, KLASA: 363-05/24-04/01, URBROJ: 2198-19-01-24-22, od 24. lipnja 2024. godine, privremena zamjenica načelnika Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje

2. PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar na Moru)

Predmet 2. Ponovljenog javnog natječaja je davanje na korištenje javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar) za postavljanje kioska u kojima se prodaju prehrambeni i neprehrambeni proizvodi i pružaju jednostavne ugostiteljske usluge, štandova, banaka i klupa za prodaju neprehrambenih proizvoda, štandova za ljetnu prodaju (suvenira, razglednica, bižuterije, eteričnih ulja i ručnih radova), te štanda (klupe) za prodaju sokova od svježeg voća, montažnih objekata za održavanje kulturnih, zabavnih i športskih javnih priredaba i političkih skupova koje površine nisu dane na korištenje prilikom prvog natječaja. Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov http://www.opcina-svfilipjakov... .

Više u prilogu:

Obrazac Zahtjeva jp.pdf

Prilog 5. - Sv. Petar na Moru.pdf

Prilog 4. Turanj 2.pdf

Prilog 3. - Turanj 1.pdf

Prilog 2. - Sv. Filip i Jakov 2.pdf

Prilog 1. - Sv. Filip i Jakov.pdf

Odluka o raspisivanju natječaja - 2. ponovljeni.pdf

2. ponovljeni natječaj jp 2024..pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja II. ponovljeni javni natječaj.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov