3. SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (24. listopada 2013.) (24.10.2013.)

ZAPISNIK sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 24. listopada 2013. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/13-01/173
Urbroj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 18. prosinca 2013.godine

ZAPISNIK sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 24. listopada 2013. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić, Tomislav Demo, Renata Batur, Ivan Baričić, Vedran Zrilić, Mile Čirjak, Joško Jukić, Ana Marija Matešić, Igor Pedisić.
NENAZOČNI: Vid Pedisić
Ostali nazočni: načelnik Općine Zoran Pelicarić, zamjenik načelnika Marin Katuša, Darinka Zorić - pročelnik JUO.

Započeto: u 18,00 sati.
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.prav.

Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne, zahvalio se na odazivu pozivu za ovu sjednicu te je zamolio da se utvrdi kvorum i nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je nazočno 12
vijećnika.
Predsjednik Vijeća predložio je za ovu sjednicu slijedeći

DNEVNI RED:
l. Verifikacija Zapisnika sa druge sjednice Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i odgovori
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnorn doprinosu
4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Sv. Filip i Jakov
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli studentskih stipendija
6. 
a) Prijedlog Odluke o grobljima
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade pri dodjeli grobnih mjesta i godišnje grobne naknade
7. Davanje suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića "CVIT"
8. 
a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini cijena usluga Dječjeg vrtića "CVIT"
b) Prijedlog uvođenja integriranog programa ranog učenja engleskog jezika za djecu od 3-7 godina u Dječjem vrtiću "CVIT"
9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju avio kompanije Ryanair
10. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za određivanje naziva ulica, trgova i parkova
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
12. Donošenje smjernica za izmjenu i dopunu Društvenog ugovora o usklađenju J.P. Komunalac Biograd sa Zakonom o trgovačkim društvima.

02072014_5148435514.pdf

ZAPISNIK

 

Općina Sveti Filip i Jakov