5. SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (18. prosinca 2013.) (18.12.2013.)

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV održane dana 18. prosinca 2013. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/10
URBROJ: 2198/19-02-14-1
Sveti Filip i Jakov, 18. prosinca 2013. godine

ZAPISNIK sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 18. prosinca 2013. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić, Tomislav Demo, Renata Batur, Ivan Baričić, Vedran Zrilić, Mile Čirjak, Anamarija Matešić, Igor Pedisić i Vid Pedisić.
NENAZOČNI: Joško Jukić (opravdano najavio zakašnjenje na sjednicu)
Ostali nazočni: načelnik Općine Zoran Pelicarić, zamjenik načelnika Marin Katuša, Darinka Zorić - pročelnik JUO i Jure Jelenić - viši stručni savjetnik za prostorno uređenje.

Započeto: u 18,00 sati.
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.prav.

Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne, zahvalio se na odazivu pozivu za ovu sjednicu te je zamolio da se utvrdi kvorum i nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je nazočno 12 vijećnika, s tim da je vijećnik Joško Jukić najavio da će zakasniti 15-ak minuta opravdano.

Predsjednik Vijeća predložio je za ovu sjednicu slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. i 4. (izvanredne) sjednice Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i odgovori
3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2013. godinu
a) Prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
b) Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
c) Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2013. godinu
d) Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u kulturi u 2013. godinu
e) Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u sportu u 2013. godini
4. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
a) Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu
b) Prijedlog Plana kapitalnih projekata
c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
d) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
e) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
f) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
g) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2014. godini
h) Prijedlog Programa javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2014.
godinu
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2013. godini
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2014. godini
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza
10. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
11. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za korekciju T2 zone Primorje
12. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov
13. Prijedlog Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta
14. Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente

Nakon što nitko nije imao primjedbe niti dopune dnevnog reda predsjednik je predložio da se uvrsti:
U točki 4. dodati:
f) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
g) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
h) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2014. godini
i) Prijedlog Programa javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2014. godinu
Zatim je predložio da se u točki 11. dodaju i riječi i Auto kamp Đardin
Dodaje se točka 15. Utvrđivanje koeficijenta višoj medicinskoj sestri i pedagogu u dječjem vrtiću CVIT
Dodaje se točka 16. Razmatranje zahtjeva Komunalca o otpustu duga s osnova naknade za koncesiju crpljenja vode s izvorišta na području OPĆINE Sv. Filip i Jakov
Dnevni red s nadopunama i izmjenom jednoglasno je usvojen ( 12 glasova "ZA") te se prišlo raspravi po istom.

02072014_5634703785.pdf

Zapisnik

 

Općina Sveti Filip i Jakov