6. SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (17. veljače 2014.) (17.02.2014.)

ZAPISNIK sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov održane dana 17. veljače 2014. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2198/19-02-14-2
Sveti Filip i Jakov, 02. srpnja 2014. godine


Z A P I S N I K

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov održane dana 17. veljače 2014. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.


NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić, Renata Batur, Ana Marija Matešić, Igor Pedisić, Leonardo Mikulić, Tomislav Demo, Vedran Zrilić, Jovita Pirović, Ivan Baričić, Mićo Birkić, Vid Pedisić, Joško Jukić

NENAZOČNI VIJEĆNICI : -----

Ostali nazočni: Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić, Zamjenik načelnika Općine Sveti Filip i Jakov Marin Katuša, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov Darinka Zorić i Jure Jelenić, dipl.ing.građ.

Započeto: u 18.00 sati
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.iur.

Konstatira se da je od 13 vijećnika nazočno svih 13 vijećnika. Kvorum postoji.

Međutim, vijećnici su izvješteni od strane Mandatno imunitetnog povjerenstva da je u za to predviđenom roku vijećnik Mile Čirjak dostavio obavijest o stavljanju svojeg vijećničkog mandata u mirovanje, te je stranka kojoj je isti pripadao (Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević) izvijestila ovo vijeće da za zamjenskog vijećnika izabire Miću Birkića iz Raštana gornjih koji je nazočan na ovoj sjednici.

Predsjednik Vijeća pročitao je prisegu , nakon čega je vijećnik Mićo Birkić izgovorio "prisežem" kojim trenutkom se njegov mandat smatra verificiranim i isti može sudjelovati u radu ovog vijeća .

Predsjednik Vijeća predložio je za ovu sjednicu slijedeći:

D N E V N I R E D:

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
2. Izvješće načelnika o radu za polugodišnje razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2013.
godine,
3. Vijećnička pitanja i odgovori,
4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u
Svetom Filip i Jakovu, 1. plan (Rabatin),
5. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti
Filip i Jakov,
6. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog
područja u Svetom Filip i Jakovu, 1. plan (Rabatin),
7. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke
(T1-hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov,
8. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Filip
i Jakov,
9. Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora Tustica u Svetom Petru na Moru,
10. Prijedlog Povjerenstva za određivanje naziva ulica, trgova i parkova za imenovanjem
ulice put nove škole,
11. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti
Filip i Jakov,
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenicima i namještenicima,
13. Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe,
14. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Općine Sveti Filip i Jakov u
Republici Hrvatskoj i Grada Mohács u Republici Mađarskoj


Zatim je predsjednik zamolio nazočne vijećnike za prijedlog izmjena ili dopuna dnevnog reda.
Vijećnica Jovita Pirović je predložila kao dopunske točke:
• Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
• Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika 

Ovaj Prijedlog je stavljen na glasovanje i isti je usvojen jednoglasno.

Zatim je predsjednik pozvao na raspravu po predloženom dnevnom redu.

ZAPISNIK sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov

 

Općina Sveti Filip i Jakov