8. SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (02. srpnja 2014.) (02.07.2014.)

ZAPISNIK sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 02. srpnja 2014. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/13
URBROJ: 2198/19-02-14-2
Sveti Filip i Jakov, 04. kolovoza 2014. godine

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 02. srpnja 2014. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.


NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić, Tomislav Demo, Renata Batur, Ivan Baričić, Vedran Zrilić, Mićo Birkić, Igor Pedisić, Vid Pedisić, Anamarija Matešić

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Joško Jukić (opravdao izostanak)

Ostali nazočni: Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić, zamjenik načelnika Općine Sveti Filip i Jakov Marin Katuša, Željko Vidučić – umirovljeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci i Suzana Prtenjača – Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu (vježbenik) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov.

Započeto: u 18.00 sati
Zapisnik vodi: Suzana Prtenjača, mag.iur.

Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu sjednicu. Prije početka rada upoznao je nazočne vijećnike s gospodinom Željkom Vidučićem, umirovljenim pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci koji je ovdje u svojstvu vanjskog suradnika budući da je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov Darinka Zorić na dužem bolovanju te je bilo potrebno angažirati suradnika koji će pružati pravnu i stručnu pomoć u različitim pitanjima koja se javljaju prilikom svakodnevnog poslovanja Općine, naročito kad se uzme u obzir da je Suzana Prtenjača, koja je viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov, tek vježbenik čiji rad prati mentor i nema položen državni stručni ispit te u tom svojstvu nije ovlaštena poduzimati samostalne radnje.

Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je nazočno 12 vijećnika, s tim da je vijećnik Joško Jukić opravdao svoj izostanak, te da postoji kvorum. 

Predsjednik Vijeća obavještava nazočne kako je s dnevnog reda koji su dobili u svojim pozivima potrebno ukloniti točku 24. odnosno „Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2014. – 2020. godine“ budući da zakonska procedura koja prethodi donošenju Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Filip i Jakov od strane Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov nije do kraja ispunjena stoga još uvijek nije moguće donošenje ovakve Odluke.
Nadalje, predsjednik Vijeća obavještava nazočne kako su prije same sjednice stigli materijali za još 2 točke, a to su „Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste (Sveti Petar na moru)“ za koju predlaže da se ubaci kao točka 24., zatim „Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov“ za koju predlaže da se ubaci kao točka 25.

Predsjednik Vijeća predložio je za ovu sjednicu sljedeći:

D N E V N I R E D:

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća i verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
2. Vijećnička pitanja,
3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakovu u 2013. godini,
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu,
5. Prijedlog Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2014.,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja,
7. Prijedlog Programa aktivnosti za provedbu operativnih aktivnosti u Zaštiti od požara Općine Sveti Filip i Jakov,
8. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na području općine Sveti Filip i Jakov,
9. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Sveti Filip i Jakov,
10. Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji,
11. Prijedlog Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova, 
12. Prijedlog Odluke o regulaciji prometa tijekom turističke sezone,
13. Prijedlog Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone,
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,
15. Prijedlog za promjenu Statuta Općine Sveti Filip i Jakov,
16. Prijedlog Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR) „LOSTURA“,
17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predstavnika u LAG „LAURA“,
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Sveti Filip i Jakov,
19. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta,
20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena usluga Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov,
21. Prijedlog Odluke o ispravci pogrešaka u Odluci o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov,
22. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste (Turanj),
23. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
24. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste (Sveti Petar na moru),
25. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov.

Dnevni red je jednoglasno usvojen sa 12 glasova „ZA“ te se prišlo raspravi po istom.

ZAPISNIK sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov

 

Općina Sveti Filip i Jakov