9. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov (18.07.2022.)

,

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Prostornom planu uređenja Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 02/01,06/04, 02/05, 17/06, 3/10, 15/14 i 14/15) te Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 02/21 i 07/21) izrađen je ovaj plan.

2.A. Promet.pdf

1. Korištenje i namjena površina.pdf

2.B. Infrastrukturni sustavi.pdf

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora.pdf

4.1. Građevinska područja naselja Sveti Petar.pdf

4.3. Građevinska područja naselja Babac.pdf

4.2. Građevinska područja naselja Turanj.pdf

4.4.B. Građevinska područja naselja Sveti Filip i Jakov.pdf

4.4.A. Građevinska područja naselja Sveti Filip i Jakov.pdf

4.5. Građevinska područja naselja Gornje Raštane.pdf

4.6. Građevinska područja naselja Donje Raštane.pdf

4.7. Građevinska područja naselja Sikovo.pdf

Obrazloženje.pdf

Odredbe.pdf

Pročišćeni tekst.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov