9. SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (04. kolovoza 2014.) (04.08.2014.)

ZAPISNIK sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 04. kolovoza 2014. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/14
URBROJ: 2198/19-02-14-2
Sveti Filip i Jakov, 04. kolovoza 2014. godine

ZAPISNIK sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 04. kolovoza 2014. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić, Tomislav Demo, Renata Batur, Ivan Baričić, Vedran Zrilić, Mićo Birkić, Igor Pedisić, Anamarija Matešić, Joško Jukić

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Vid Pedisić (opravdao izostanak)

Ostali nazočni: Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić, Suzana Prtenjača – Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu (vježbenik) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov.

Započeto: u 18.00 sati
Zapisnik vodi: Suzana Prtenjača, mag.iur.

Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu sjednicu.
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je nazočno 12 vijećnika, s tim da je vijećnik Vid Pedisić opravdao svoj izostanak, te da postoji kvorum. 

Predsjednik Vijeća predložio je za ovu sjednicu sljedeći:

D N E V N I R E D:
1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

Dnevni red je jednoglasno usvojen sa 12 glasova „ZA“ te se prišlo raspravi po istom.

ZAPISNIK sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov

 

Općina Sveti Filip i Jakov