ANALIZA stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2013. godini (02.07.2014.)

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14. – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 02. srpnja 2014. godine donijelo je ANALIZU stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2013. godini l. UVOD Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. Sustav zašite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. ll. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Ova Analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u proteklom razdoblju na području zaštite i spašavanja. • Općinsko Vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2012. godine donijelo je Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Sveti Filip i Jakov, KLASA: 021-05/12-01/67, URBROJ: 2198/19-12-1 za koju je izdana Suglasnost Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar KLASA: 810-03/12-04/03, URBROJ: 543-20-12-2 od 9. ožujka 2012. godine; • Općinsko Vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2012. godine donijelo je Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov, KLASA: 021-05/12-01/68, URBROJ: 2198/19-12-1; • Općinsko Vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2012. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja, KLASA: 021-05/12-01/69, URBROJ: 2198/19-12-1; • Općinsko Vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj sjednici održanoj dana 18. lipnja 2013. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja, KLASA: 021-05/13-01/97, URBROJ: 2198/19-13-1. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVCIMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 1. CIVILNA ZAŠTITA 1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Filip i Jakov, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanja u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su: 1. Marin Katuša – za načelnika Stožera 2. Joško Majica – za zamjenika načelnika Stožera 3. Zoran Pelicarić – za člana Stožera 4. Bruno Mandić – za člana Stožera 5. dr. Ante Grbin – za člana Stožera 6. dr. Milivoj Vuletić – za člana Stožera 7. Neven Zrilić – za člana Stožera Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju donesena je na 1. sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov održanoj dana 18. lipnja 2013. godine, te je potrebno na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća ovu odluku izmijeniti na način da se na mjesto člana Zorana Pelicarić koji je načelnik Općine Sveti Filip i Jakov i kao takav ne može biti članom Stožera zaštite i spašavanja imenuje novi član, a na mjesto člana Nevena Zrilić koji nema prebivalište na području Općine Sveti Filip i Jakov i kao takav ne može biti članom Stožera Zaštite i spašavanja imenuje novi član. Stožer zaštite i spašavanja imenuje se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. 1.1.2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE Zapovjedništvo civilne zaštite imenovano je u sastavu: 1. Branko Brko – za zapovjednika, inspektor zaštite i spašavanja 2. Vladimir Eškinja – za člana 3. Boško Baričić – za člana 1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE Nakon usvajanja Procjene ugroženosti i donošenja Plana civilne zaštite potrebno je imenovati Postrojbu civilne zaštite opće namjene. Na području Općine Sveti Filip i Jakov po pojedinim naseljima potrebno je imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite sukladno Procjeni ugroženosti i to tako da se za Raštane Gornje, Raštane Donje, Sikovo i Sveti Petar na Moru imenuju po jedan povjerenik i po jedan zamjenik, dok se za Sveti Filip i Jakov i Turanj imenuju po dva povjerenika i po dva zamjenika. Mreža povjerenika, ustrojena na ovaj način i dobro educirana mreža povjerenika civilne zaštite bila bi značajna potpora Zapovjedništvu civilne zaštite i Općinskom načelniku u provedbi mjera aktivnosti civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine. 1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE Općinsko vijeće Općine Sv.Filip i Jakov na svojoj 20. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2012. godine donijelo je Odluku o donošenju Procjenu ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Sveti Filip i Jakov za koju je izdana Suglasnost Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar KLASA: 810-03/12-04/03, URBROJ: 543-20-12-2 od 9. ožujka 2012. godine, kao i Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje Općine Sveti Filip i Jakov na temelju kojih će se postupati odnosno ustrojavati sustav zaštite i spašavanja te donositi akti koji proizlaze iz spomenute procjene i planova. U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine Sveti Filip i Jakov, stručne službe Općine trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanja ako do istih dođe. Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje. Upoznavanje građana provodilo se putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija Općine Sveti Filip i Jakov. 1.4. SKLONIŠTA Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju. Općina Sveti Filip i Jakov je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine Sveti Filip i Jakov gdje su propisane mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, te propisani kriteriji za gradnju skloništa na području Općine. Na području Općine Sveti Filip i Jakov nema izgrađenih skloništa za smještaj većeg broja stanovništva, već će se za iste za slučaj potrebe prilagođavati postojeći objekti na prostoru Općine poput škola, dvorane, kina, hotela i dr. 2. VATROGASTVO Protupožarnu zaštitu na području Općine Sveti Filip i Jakov provodi DVD Sveti Filip i Jakov osnovano 31. kolovoza 1994. godine koje broji 154 člana (članovi koji su bili aktivni u DVD-u od osnutka do danas), a od kojih je danas aktivnih 40 članova. Od aktivnih članova njih šest ima položeni stručni ispit za vođenje vatrogasnih intervencija, 25 članova ima položen tečaj za zvanje vatrogasac, a 15 članova ima završenu školu za vatrogasca ili vatrogasnog tehničara. Minimalno 20 članova uvijek ima osiguranje od nezgode i liječnička uvjerenja o sposobnosti obavljanja poslova – vatrogasac a što je sukladno zakonskoj obvezi. Članovi DVD djeluju tokom cijele godine na poziv ŽVOC ili županijskog zapovjednika. Svi pozivi se upućuju putem mobitela preko zapovjednika i zamjenika zapovjednika, koji ovisno o situaciji odmah izlaze na intervenciju i obavještavaju ostale članove DVD-a. Podaci o zapovjedniku i zamjeniku zapovjednika DVD-a Sveti Filip i Jakov:  Zapovjednik DVD-a Joško Majica: mob. 091/515-5154, tel. 023/388-344,  Zamjenik zapovjednika DVD-a Damir Majica: mob. 091/167-5502, tel/fax. 023/389-193, e-mail.; damir.majica@zd.ht.hr Sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske.za osiguranjem područja općine, sezonski se zapošljava osam članova u periodu od 15. lipnja do 15. rujna. POPIS VOZILA I OPREME: VOZILA:  navalno vozilo TAM 125 2000 lit/vode 200 lit. pjenila (opremljen sa cijevima, vatrogasnom armaturom, kukačama, rastegačama, naprtnjačama, vatrogasnim aparatima, izolacijski aparati),  autocisterna FAP 13/14 8000 lit/vode (sa monitorom, cijevima i vatrogasnom armaturom),  zapovjedno vozilo FORD ESCORD 1.8 D (opremljen sa osobnom zaštitnom opremom, naprtnjačom, univerzalnim uređajem „ORAO“ za hitnu provalu vrata, MABO „bombama“ za gašenje požara zatvorenog prostora, vatrogasnim aparatima),  kombi CHEVROLET 2+7 (za prijevoz ljudi i opreme),  tehničko vozilo Mercedes 608 (agregat (stabilni) 5 kw, hidraulika za spašavanje unesrećenih u prometnim nesrećama, vatrogasni aparati, alat, sajle),  TAM 130 4500 lit/vode (opremljen monitorom, brzim vitlom, cijevima, vatrogasnom armaturom, pjenilom 2 x 25 litara (kante), vatrogasnim aparatima). Sva vozila imaju osiguranje i tehnički su ispravna. OPREMA: - prijenosna pumpa-agregat 8/8 - prijenosna pumpa-agregat 10/8 - prijevozna pumpa-agregat kapaciteta 2400 lit/min. - muljna el.pumpa - agregat za struju - hidraulički agregat Holmatro sa škarama, razuporom i cilindrom - hidraulički agregat Lukas sa škarama, razuporom i cilindrom - aparati za početno gašenje požara punjeni prahom i CO2 - kompresor zraka - leđne naprtnjače - motorna pila - rastegaće, kukaće - osobna zaštitna oprema - tirfor 3 T sa 20 metara sajle - visokootporni lanci - čelična užad - gurtne sa mehanizmom - škopci - hidraulična dizalica 20 T - mlaznica za tešku pjenu - mlaznica za srednju pjenu - turbo mlaznica - mlaznica sa zasunom - ostala oprema. DVD koristi prostorije za smještaj vatrogasaca, opreme i vozila u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov. Dva vozila su garažirana a četiri nisu jer ne postoje uvjeti za garažiranje. DVD Sveti Filip i Jakov u 2013. godini imao je 46 intervencija, od čega 30 požara otvorenog prostora, 3 požara kuće, 11 tehničkih intervencija, 2 intervencije van područja općine po zapovjedi županijskog zapovjednika. Općina Sveti Filip i Jakov je u 2013. godini, za rad DVD - a izdvojila 155.000,00 kuna. 3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost. Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja. Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja: - Vlastiti pogon Općine Sveti Filip i Jakov - DVD Sveti Filip i Jakov - Ambulanta opće prakse (prostor u zgradi Udruge Napredak) - Stomatološka ambulanta - Lovačka društva („Jarebica“, Sveti Filip i Jakov, Raštane Gornje, Raštane Donje, Sikovo i Turanj) - Osnovna škola Sveti Filip i Jakov - ŽC 112 - HGSS - Zavod za javno zdravstvo Zadar - CIKLON d.o.o. Zadar Osim službi i pravnih osoba na području Općine Sveti Filip i Jakov se nalazi više privatnih autoprijevoznika koji ukupno posjeduju 4 kamiona kipera, 3 bagera i tri više namjenska vozila koja se mogu upotrijebiti u slučaju potrebe zaštite i spašavanja. Sve obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju utvrđene su Procjenom stanovništva, kulturnih i materijalnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Sveti Filip i Jakov. 4. ZAKLJUČAK Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2013. godinu može se zaključiti da su mjere, radnje i postupci subjekata uključenih u sustav zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov provedeni sukladno zakonskim i drugim propisima, uz određene iznimke. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Sveti Filip i Jakov u 2014. godini treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog te uklanjanja postojećih nedostataka. Sastavnicu ove Analize čini analiza financijskog plana za provođenje zaštite i spašavanja u 2013./2014. godini. KLASA: 810-01/14-01/03 URBROJ: 2198/19-02-14-1 Sveti Filip i Jakov, 02. srpnja 2014. godine OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

ANALIZA FINANCIJSKOG PLANA ZA PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2013./2014. GODINI

 

Općina Sveti Filip i Jakov