BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2014. (31.12.2013.)

R J E Š E NJ E o brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata na području Općine Sveti Filip i Jakov

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst), i članka 46. statuta 3. Općine Sveti Filip i Jakov ("Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov", broj 2/09. i 1/13), a u vezi s člankom 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama stvaralaca i primalaca akata ("Narodne novine", broj 38/88.), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 31. prosinca 2013. godine, donosi


R J E Š E NJ E o brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata na području Općine Sveti Filip i Jakov

I.
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju i to: Načelnika, Općinskog vijeća, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, te ustanova koje na temelju zakona ili propisa donesenog na temelju zakona vrše javna ovlaštenja. 

II.
Akti koji nastaju u djelatnosti stvaratelja i primatelja akata iz članka 1. ovog Rješenja razvrstavaju se prema brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata kako slijedi: 

2198/19 - 01 Načelnik 
2198/19 - 02 Općinsko vijeće 
2198/19 - 03 Jedinstveni upravni odjel 
2198/19 - 04 Vlastiti pogon
2198/19 - 05 Dječji vrtić "Cvit" 

III.
Čelnik Jedinstvenog upravnog odjela i odgovorne osobe drugih tijela odgovorni su za provedbu ovog Rješenja. 

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu prvoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov ". 

KLASA: 022-05/14-01/581
URBROJ: 2198/19-14-1
Sveti Filip i Jakov, 31. prosinca 2013. godine
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov