BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2016. (30.12.2015.)

R J E Š E NJ E O BROJČANIM OZNAKAMA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09 i 01/13), a u vezi s člankom 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“ broj 38/88), Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, dana 30. prosinca 2015. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata
na području Općine Sveti Filip i Jakov 
za 2016. godinu

I.
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju i to: Načelnika, Općinskog vijeća, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, te ustanova koje na temelju zakona ili propisa donesenog na temelju zakona vrše javna ovlaštenja. 

II.
Akti koji nastaju u djelatnosti stvaratelja i primatelja akata iz članka 1. ovog Rješenja razvrstavaju se prema brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata kako slijedi: 
2198/19 - 01 Načelnik 
2198/19 - 02 Općinsko vijeće 
2198/19 - 03 Jedinstveni upravni odjel 
2198/19 - 04 Vlastiti pogon
2198/19 - 05 Dječji vrtić "Cvit" 

III.
Čelnik Jedinstvenog upravnog odjela i odgovorne osobe drugih tijela odgovorni su za provedbu ovog Rješenja. 

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 035-02/15-01/01
URBROJ: 2198/19-01-15-1
Sveti Filip i Jakov, 30. prosinca 2015. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov