„Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“: Voditelj kluba za zapošljavanje i Predavač engleskog jezika (13.03.2015.)

OGLAS ZA RADNA MJESTA

Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov u sklopu provedbe odobrenog projekta „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“ kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru IPA IV Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“, Grant shema „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja faza II“ čije je provedbeno tijelo Hrvatski zavod za zapošljavanje s kojim je zaključen Ugovor oznake HR.1.1.09-0046 dana 27. veljače 2015. godine, 13. ožujka 2015. g. objavljuje

OGLAS

za radna mjesta:

1. Voditelj kluba za zapošljavanje na određeno vrijeme od jedne (1) godine na nepuno radno vrijeme (80%) zbog novootvorenog posla (1 izvršitelj – m/ž).
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
• sveučilišni diplomski studij,
• minimalno jedna godina dana iskustva u svojoj struci i
• registrirana kao nezaposlena osoba na burzi rada HZZ-a.

2. Predavač engleskog jezika na određeno vrijeme od jedne (1) godine na nepuno radno vrijeme (70%) zbog novootvorenog posla (1 izvršitelj – m/ž).
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
• sveučilišni diplomski studij engleskog jezika,
• minimalno jedna godina dana iskustva u svojoj struci i
• registrirana kao nezaposlena osoba na burzi rada HZZ-a.

Ovaj oglas će biti objavljen na službenim web stranicama Općine Sveti Filip i Jakov, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i u dnevnim novinama.U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi: preslik diplome,
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument),
- potvrdu sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je osoba evidentirana kao nezaposlena,
- životopis na hrvatskom i engleskom jeziku,
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere znanja te izvori za pripremanje kandidata su navedeni su na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov www.opcina-svfilipjakov.hr
Na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Rok za podnošenje prijave je 23. ožujka 2015. g. osobno ili poštom na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, s naznakom„Ne otvarati - Za natječaj – Voditelj kluba za zapošljavanje / Predavač engleskog jezika“, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

UPUTE predavač

UPUTE voditelj

oglas

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA –PREDAVAČ ENGLESKOG JEZIKA.docx

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA –VODITELJ KLUBA ZA ZAPOŠLJAVANJE.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov