Drugi javni natječaj za zakup javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov (31.05.2023.)

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov, KLASA: 363-05/23-04/01, URBROJ: 2198-19-01-23-1 od 19. svibnja 2023. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov)

I.

Predmet Natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Sv. Filip i Jakova i za postavljanje štandova za ljetnu prodaju (suvenira, razglednica, bižuterije, eteričnih ulja i ručnih radova, izrada tetovaža).

Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov https://www.opcina-svfilipjakov.hr/

Natječaj za zakup javnih površina 2.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov