GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2014. GODINE (10.03.2015.)

*** Na temelju članka 32. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 96/03) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 2/14 – pročišćeni tekst i 6/14), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na 12. sjednici održanoj 10. ožujka 2015. godine donosi GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2014. GODINE I. OPĆI DIO Članak 1. Godišnji obračun proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu sastoji se od: KTO OPIS IZNOS A RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 PRIHODI 14.956.684,97 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.666.729,75 UKUPNI PRIHODI 17.623.414,72 3 RASHODI 12.306.242,74 4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 3.353.233,53 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 659.752,80 UKUPNI RASHODI I IZDACI 16.319.229,07 RAZLIKA (višak/manjak) (6+7) /(3+4) 1.304.185,65 B RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 99.960,91 9 PRENESENI MANJAK -5.948.195,34 MANJAK SREDSTVA U IDUĆEM RAZDOBLJU -4.544.048,78 Članak 2. Sastavni dio ovog Godišnjeg obračuna Proračuna je bilanca prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2014. godinu. Članak 3. Godišnji obračun Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“. KLASA: 400-06/15-01/01 URBROJ: 2198/19-02-15-1 Sveti Filip i Jakov, 10. ožujka 2015. godine OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV Predsjednik Općinskog vijeća Igor Pedisić

Izvještaj o izvršenju proračuna - opći dio za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

Izvještaj o izvršenju proračuna - posebni dio, za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

 

Općina Sveti Filip i Jakov