Godišnji obračun Proračuna za 2013. godinu (09.04.2014.)

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2013. GODINE

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12.) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14. – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na 7. sjednici održanoj 09. travnja 2014. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2013. GODINU


I OPĆI DIO

Članak 1.
Godišnji obračun proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2013. godinu sastoji se od:

KTO OPIS IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI 9.999.658,46
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 23.500,00
UKUPNI PRIHODI 10.023.158,46

3 RASHODI 9.081.542,12
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 798.669,54
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 620.148,09
UKUPNI RASHODI I IZDACI 10.500.359,75

RAZLIKA (višak/manjak) (6+7) /(3+4) -477.201,29

B RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00
9 PRENESENI MANJAK -5.470.994,05

MANJAK SREDSTVA U IDUĆEM RAZDOBLJU -5.948.195,34

Članak 2. 
Sastavni dio ovog Godišnjeg obračuna Proračuna je bilanca prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2013. godinu.

Članak 3.
Godišnji obračun Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 400-05/14-01/02
URBROJ: 2198/19-02-14-1
Sveti Filip i Jakov, 09. travnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Eškinja bacc.med.lab.ing

Godišnji obračun Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine

 

Općina Sveti Filip i Jakov