Godišnji obračun Proračuna za 2014. godinu (10.03.2015.)

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2014. GODINE

***
Na temelju članka 32. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 96/03) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 2/14 – pročišćeni tekst i 6/14), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na 12. sjednici održanoj 10. ožujka 2015. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2014. GODINE

I. OPĆI DIO
Članak 1.
Godišnji obračun proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu sastoji se od:

KTO OPIS IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI 14.956.684,97
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.666.729,75
UKUPNI PRIHODI 17.623.414,72

3 RASHODI 12.306.242,74
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 3.353.233,53
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 659.752,80
UKUPNI RASHODI I IZDACI 16.319.229,07

RAZLIKA (višak/manjak) (6+7) /(3+4) 1.304.185,65

B RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 99.960,91
9 PRENESENI MANJAK -5.948.195,34

MANJAK SREDSTVA U IDUĆEM RAZDOBLJU -4.544.048,78

Članak 2.
Sastavni dio ovog Godišnjeg obračuna Proračuna je bilanca prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2014. godinu.

Članak 3.
Godišnji obračun Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 400-06/15-01/01
URBROJ: 2198/19-02-15-1
Sveti Filip i Jakov, 10. ožujka 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik 
Općinskog vijeća
Igor Pedisić

Izvještaj o izvršenju proračuna - opći dio za 2014.pdf

Izvještaj o izvršenju proračuna - posebni dio, za 2014.pdf

Izvješće o izvršavanju Programa Održavanja objekata i komunalne infrastrukture za 2014. godinu.docx

Izvješće o izvršavanju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014..docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov