III. PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za davanje dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sveti Filip i Jakov (24.06.2024.)

Na temelju članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( („Narodne novine“ br. 83/23.) - u daljnjem tekstu: Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članka 15. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2024. – 2028. godine („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov broj 13/23. i 05/24.) – u daljnjem tekstu Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov, članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 2/14-pročišć. tekst, 6/14.,1/18., 1/20. i 2/21.) – u daljnjem tekstu Statut Općine Sveti Filip i Jakov, privremena zamjenica općinskog načelnika Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje:

III. PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za davanje dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sveti Filip i Jakov 

III. ponovljeni javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, a sukladno tabelarnom i grafičkom prikazu (Prilog 1.) koji su sastavni dio Natječaja, raspisuje se za sljedeće mikrolokacije koje se nalaze u prilogu:

Obrazac Zahtjeva.docx

Prilog 2. (Uredba o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru).pdf

III. Javni natječaj za davanje dozvola na pomorskom dobru 2024 sa grafičkim dijelom.pdf

Obavijest o provođenju natječaja - III. ponovljeni.pdf

Prilog 1. Grafički dio natječaja.pdf

Obavijest o otvaranju ponuda (1).pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov