IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA STARIJE OSOBE SVETI FILIP I JAKOV NPOO.C4.R3-I4.01.0001 –USLUGE PROVEDBE JAVNE NABAVE (07.12.2023.)

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 406-01/23-08/17

URBROJ: 2198-19-03-04/23-09

Sv. Filip i Jakov, 07. prosinca 2023. godine

4. WEB OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

www.opcina-svfilipjakov.hr

P O Z I V

na dostavu ponude

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

1. Podaci o naručitelju

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

OIB: 57113796391

MB: 2797291
IBAN: HR0624020061842800003, Erste&Steiermaerkische bank d.d.

Telefon: 023 389 800
Fax: 023 389 802
E-mail: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

Web: http://www.opcina-svfilipjakov.hr

Obavijesti u vezi nabave: kontakt osoba (ime i prezime, e-mail, telefon/mobitel)

Darko Mikas, mag. oec., MBA, Voditelj odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti

M: 099/260-3486, T:023/389-808

E: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata se može obavljati isključivo elektroničkim sredstvima komunikacije, a telefonski samo ako se komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka nabave.

2. Predmet nabave

IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA STARIJE OSOBE SVETI FILIP I JAKOV NPOO.C4.R3-I4.01.0001 –USLUGE PROVEDBE JAVNE NABAVE

Evidencijski broj nabave

23-08/17

Opis predmeta nabave (količina, tehničke specifikacije i troškovnik)

Predmet nabave je usluga pripreme i provedbe postupaka za nabavu usluga, roba i radova u okviru projekta IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA STARIJE OSOBE SVETI FILIP I JAKOV NPOO.C4.R3-I4.01.0001 te cjelokupna provedba postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave .

Projektom je predviđena provedba barem jednog postupka zelene javne nabave.

Usluga pripreme i provedbe postupaka nabave obuhvaća:

- Priprema i provedba postupaka javne nabave

- Sudjelovanje u svojstvu člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu

- Izrada dokumentacije o nabavi / poziva na dostavu ponuda

- Kontrola svih stavaka troškovnika predmeta nabava i pismena komunikacija ispravaka s naručiteljem i projektantom prije objave postupaka nabave

- Izrada odgovora na zahtjeve gospodarskih subjekata za pojašnjenjem ili izmjenom dokumentacije o nabavi

- Provedba javnog otvaranja ponuda te izrada zapisnika o javnom otvaranju ponuda

- Provedba postupka pregleda i ocjene ponuda te izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

- Izrada potrebnih dopisa sukladno čl. 263. i 293. Zakona

- Izrada odluke o odabiru ili poništenju

- Objavljivanje svih potrebnih dokumenata u EOJN RH

- Izrada odgovora na žalbu/-e, ukoliko bude potrebno

- Tumačenje odredbi Zakona i relevantnih podzakonskih propisa na zahtjev Naručitelja

- Komunikacija s PT2 vezana za ex-ante i ex-post pregled dokumentacije vezane za postupke javne nabave

- Administrativno vođenje te elektronsko dokumentiranje i arhiviranje dokumentacije

- Izrada ugovora o javnoj nabavi

Troškovnik je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda – PRILOG 1.

3. Procijenjena vrijednost nabave: (bez PDV-a)

26.519,75 EUR

4. Način i rok izvršenja

Rok početka

Danom stupanja na snagu predmetnog Ugovora o nabavi usluga koji će se sklopiti u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Krajnji rok izvršenja

U skladu s uvjetima i dinamikom provedbe projekta „Izgradnja i opremanje centra za starije osobe Sveti Filip i Jakov,“ oznaka projekta NPOO.C4.R3-I4.01.0001 i predmetnog ugovora o bespovratnim sredstvima.

Mjesto izvršenja

Prostorije Naručitelja i izvršitelja usluge, s tim da se izvršitelj usluge obvezuje doći u prostorije Naručitelja po pozivu.

5. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predmet nabave su usluge provedbe 5 postupaka javne nabave kako slijedi:

Naziv postupka

% udio aktivnosti u ukupnoj cijeni

Plaćanje 50% od cijene aktivnosti: Nakon objave dokumentacije o nabavi / slanja poziva na dostavu ponuda

Plaćanje 50% od cijene aktivnosti: nakon sklopljenog ugovora s izvođačem radova / izvršiteljem usluge

IZGRADNJA CENTRA ZA STARIJE OSOBE SVETI FILIP I JAKOV NPOO.C4.3.R3-I4.01.0001

50%

25%

25%

OPREMANJE CENTRA ZA STARIJE OSOBE SVETI FILIP I JAKOV NPOO.C4.3.R3-I4.01.0001

26%

13%

13%

USLUGE STRUČNOG NADZORA

10%

5%

5%

VODITELJ PROJEKTA / GRADNJE

10%

5%

5%

USLUGE IZRADE BROŠURA, VIDEO URATKA, INTERNET STRANICE, PRIVREMENA I TRAJNA PLOČA

4%

2%

2%

Dužnost je Izvršitelja usluge da izvrši sve ugovorene aktivnosti i proporcionalno rasporedi obujam i obračun poslova.

Račun se ispostavlja u obliku e-računa putem Fininog servisa

Rok plaćanja

30 dana od dana dostave valjanog e-računa

Način plaćanja

Uplata na transakcijski račun

6. Cijena ponude

Valuta: EUR, Euro

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om.

Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama.

7. Rok valjanosti ponude

30 dana od dana izdavanja

8. Rok za dostavu ponuda

12. prosinca 2023. do 13:00 h

9. Kriterij odabira ponuda

Najniža cijena

10. Način dostave ponude

e-mail: protokol@opcina-svfilipjakov.hr, dostava osobno u pisarnicu ili putem preporučene pošte na adresu naručitelja iz točke 1. uz napomenu

„NE OTVARATI - IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA STARIJE OSOBE SVETI FILIP I JAKOV NPOO.C4.R3-I4.01.0001 –USLUGE PROVEDBE JAVNE NABAVE“

11. Ponuda mora sadržavati

 • Troškovnik (ispunjen i ovjeren od strane ponuditelja) PRILOG 1
 • Ponudbeni list (ispunjen i ovjeren od strane ponuditelja) PRILOG 2
 • Osnove za isključenje (traženi dokumenti):
 • Pisana i potpisana izjava da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca
 • Dostavlja se Izjava o nekažnjavanju (ispunjena i ovjerena potpisom, bez potrebe ovjere javnog bilježnika) za gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj – PRILOG 3
 • i/ili
 • Dokazi sposobnosti (traženi dokumenti):

Izjava o nekažnjavanju (ispunjena i ovjerena potpisom, bez potrebe ovjere javnog bilježnika) za gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske - PRILOG 4

D1 - Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten vršiti predmetnu djelatnost (neovjerena preslika)

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati da ne postoje osnove za isključenje i da posjeduje poslovnu sposobnost.

D2 - Pisana izjava ponuditelja, ovjerena potpisom odgovorne osobe ponuditelja i pečatom, da će, ukoliko bude izabran, ispuniti zahtjeve ovog poziva, u svezi kvalitete obavljene usluge, da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluga.

U izjavi se navodi stručnjak za javnu nabavu koji mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- visoka stručna sprema

- iskustvo rada na provedbi najmanje 5 postupaka javne nabave

- važeći certifikat u području javne nabave

Izjavi se prilažu životopis, diploma i certifikat stručnjaka iz kojih mora biti vidljivo da zadovoljava gore navedene uvjete.

12. Razlozi isključenja

 • ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda
 • ako ponuda nije u skladu s pozivom za dostavu ponuda
 • ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda
 • ako je ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela.

13. Otvaranje ponuda i obavijest o rezultatima

Otvaranje ponuda održat će se u poslovnom prostoru Naručitelja iz t. 1. odmah po isteku roka za dostavu ponuda te nije javno.

Naručitelj na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluku o poništenju postupka.

Predmetnu Odluku Naručitelj će dostaviti zajedno sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda svim ponuditeljima.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Pelicarić

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. 

Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornim za njih.“

9. POZIV - WEB OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV.pdf

PRILOG 2 - PONUDBENI LIST.docx

PRILOG 3 - IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU.docx

PRILOG 1 - TROŠKOVNIK.xlsx

 

Općina Sveti Filip i Jakov