IZMJENE I DOPUNE PLANA upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu (31.05.2019.)

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj: 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov ( "Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov" broj 02/14 – prošišć. tekst, 6/14 i 1/18) Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 31. svibnja 2019. godine, d o n o s i IZMJENE I DOPUNE PLANA upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 15/18) mijenja se članak 9.

croatia.pdf

izabanja1.pdf

izabanja3.pdf

izabanja2.pdf

svpetaristok.pdf

turanj-babac.pdf

turanj-budanov.pdf

turanj-centar.pdf

svpetartustica.pdf

turanj-međine.pdf

turanj-šetnica.pdf

turanj-ulaz.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov