IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI - SV. FILIP I JAKOV (UPU 11) (02.12.2019.)

Temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 02/02, 03/06, 02/14, 03/15, 02/17, 13/18, 10/19) te Odluke o izradi (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 10/19), izrađene su Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sv. Filip i Jakov (UPU 11).

Obuhvat ovog Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Sv. Filip i Jakov, u grafičkom dijelu, na kartografskom prikazu 4.3.A Građevinsko područje naselja Sveti Filip i Jakov, u mjerilu 1:5000 i ostaje nepromijenjen u odnosu na izvorni Plan.

Više u dokumentima ispod: 

UPU zanat-servis SvFiJ IiD 2019 SAŽETAK ZA JAVNOST.pdf

101 - Prijedlog-1_UPU br.11 Sv.Filip i Jakov_20191129.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov