IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA - DO 30. LIPNJA 2014. GODINE (12.09.2014.)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09, 01/13 i 02/14 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na 10. sjednici održanoj 12. rujna 2014. godine donosi:


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINEI OPĆI DIO

Članak 1.
Polugodišnji izvještaj proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu sastoji se od:


KTO OPIS IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI 6.162.084,79
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 327.500,00
8 PRIMITCI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 99.960,91
UKUPNI PRIHODI 6.589.545,70

3 RASHODI 4.765.335,01 
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.888.308,32 
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 324.119,29 
UKUPNI RASHODI I IZDACI 6.977.762,62

RAZLIKA (višak/manjak) (6+7) /(3+4+5) -388.216,92 

B RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
9 PRENESENI MANJAK -5.948.195,34 

MANJAK SREDSTVA U IDUĆEM RAZDOBLJU -6.336.412,26


Članak 2.
Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda.

Članak 3.
Ovaj polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.


KLASA: 400-04/14-01/03
URBROJ: 2198/19-02-14-1
Sveti Filip i Jakov, 12. rujna 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Igor Pedisić

Opći i posebni dio

 

Općina Sveti Filip i Jakov