Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o predmetu nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov“ (10.01.2018.)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o predmetu nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov“, evidencijski broj nabave OPJN RD 01/18

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

OIB: 57113796391

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 406-01/17-02/01

URBROJ: 2198/19-03-04/03-17-04

Sv. Filip i Jakov, 10. siječnja 2018.

 

 

 

Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o predmetu nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov“, evidencijski broj nabave OPJN RD 01/18

              - izvješće, izdaje se

 

 

Općina Sveti Filip i Jakov priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave  „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov“. Ista se provodi u sklopu EU projekta pod nazivom „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov“. Naime, Općina Sveti Filip i Jakov dana 3.11.2017. potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ referentne oznake KK.06.3.1.03.0028 ukupne vrijednosti 2.967.554,78 HRK. Projekt je sufinanciran EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 2.451.917,88 HRK.

 

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavu (NN 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana

 

Slijedom navedene odredbe, Općina Sveti Filip i Jakov kao Naručitelj objavila je 28. prosinca 2017. godine na svojoj internetskoj stranici nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim troškovnikom, glavnim projektom i tehničkim specifikacijama za predmet nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov“, ev. br. nabave: OPJN RD 01/18.

 

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge su mogli dostaviti najkasnije do 08. siječnja 2018. godine na e-mail darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr .

 

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nisu zaprimljene primjedbe i prijedlozi na objavljenu dokumentaciju. Naručitelj tijekom savjetovanja nije održao sastanak sa gospodarskim subjektima.

 

Sukladno stupanju na snagu Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi od 1. siječnja 2018. godine i predmetnoj nabavi koja će se objaviti na EOJN pristupiti će se objavi prethodnog savjetovanja na EOJN prema čl. 9. predmetnog Pravilnika koji propisuje:

"Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima."

 

 

 

Ovo Izvješće se objavljuje na internetskoj stranici Općine Sveti Filip i Jakov: https://www.opcina-svfilipjakov.hr/javna-nabava .

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 

KONTAKT PODACI:

 

Darko Mikas, dipl. oec.

 

Općina Sveti Filip i Jakov

Adresa: Obala kralja Tomislava 16

23207 Sveti Filip i Jakov

E-mail: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

Mobitel: 099/2603-486

Telefon: 023/389-808

Fax: 023/389-802

 

 

IZVJEŠĆE o prethodnom savjetovanju 10-01-2018.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov