JAVNA RASVJETA 2015. (04.12.2015.)

JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI UPRAVLJANJA, ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
KLASA: 363-02/15-14/05
URBROJ: 2198/19-01-15-2
Sveti Filip i Jakov, 04. prosinca 2015. godine


Na temelju čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), čl. 4. i čl. 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09, 02/11 i 5/15) i Odluke općinskog načelnika o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova komunalne djelatnosti upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete KLASA: 363-02/15-14/05 URBROJ: 2198/19-01-15-1 od 02. prosinca 2015. godine, općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje poslova komunalne djelatnosti upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete


I. PREDMET NATJEČAJA: Obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se može obavljati na temelju pisanog ugovora.
Komunalna djelatnost javna rasvjeta obuhvaća komunalne poslove upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, a naročito tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

ll. MJESTO VRŠENJA USLUGE I VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR: Poslovi iz točke l. ovog Natječaja obavljat će se u svim naseljima na području Općine Sveti Filip i Jakov po nalogu naručitelja. Ugovor se sklapa na rok od godinu dana (1 godinu). Početak obavljanja predmetne komunalne djelatnosti je po potpisu Ugovora.

lll. SUDJELOVANJE PONUDITELJA: Na predmetni Javni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti i koji su platili Natječajnu dokumentaciju u iznosu od 400,00 kuna.

lV. PODIZANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE: Natječajnu dokumentaciju koja sadrži ponudbeni troškovnik, upute i uvjete ponuditelja zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov svakog radnog dana od 08:00 do 11:00 sati, do isteka roka za predaju ponuda uz predočenje dokaza o uplati. Uplata naknade u iznosu od 400,00 kuna vrši se virmanskim nalogom u korist proračuna Općine Sveti Filip i Jakov na broj HR0624020061842800003 s pozivom na broj HR68 7706-OIB, svrha doznake je naknada za natječajnu dokumentaciju održavanje javne rasvjete.


V. PONUDA MORA SADRŽAVATI:
- naziv, matični broj, oib i točnu adresu ponuditelja,
- dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (izvod iz sudskog ili trgovačkog registra ili obrtnica ne starija od 6 mjeseci od dana slanja objave u originalu ili preslici ovjerene kod javnog bilježnika,
- potvrde o plaćenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Natječaja (Porezna uprava, RFMIO, RZZO),
- izjavu o nekažnjavanju za osobu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta i kada se radi o pravnoj osobi za gospodarski subjekt,
- izvorni troškovnik ispunjen u cijelosti jediničnom i ukupnom cijenom (u apsolutnom iznosu) izraženo u kunama bez PDV-a,
- način obračuna,
- potvrdu o stanju poreznog duga (ne stariju od 30 dana od dana slanja objave),
- jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 5.000,00 kuna uplaćen na žiro račun Općine HR0624020061842800003 s pozivom na broj HR68 7706-OIB ili ponudbenu bankarsku garanciju u iznosu od 5.000,00 kn koja vrijedi 60 dana od dana kranjeg roka za dostavu ponuda,
- BON 1 (za prethodno obračunsko razdoblje ne starije od 30 dana od dana slanja objave),
- BON 2 kojim se dokazuje kao uvjet da ponuditelj nije imao blokiran račun u posljednjih šest mjeeci od izdavanja BON-a (ne starije od 30 dana od dana slanja objave),
- izjavu gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju stručnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za navedene poslove,
- izjavu gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojim uređajima i kojom tehničkom opremom gospodarski subjekt raspolaže u svrhu ispunjenja Ugovora.

Svi traženi dokazi prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Vl. DOSTAVA, KRAJNJI ROK I OTVARANJE PONUDA: 
Ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima navedenim u natječajnoj dokumentaciji potrebno je dostaviti Općini Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, neposredno ili putem pošte sa naznakom „Za natječaj javna rasvjeta– ne otvaraj“.
Ponudu treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja.
Javno otvaranje ponuda će se održati 21. prosinca 2015. godine u 12.00 sati u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja uz predočenje pisanog ovlaštenja. Ponude otvara Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja.
Nepravovremeno pristigle ponude neće se uzimati u razmatranje.
Ponude koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju smatrati će se nepotpunima i neće se uzeti u 
razmatranje.

Vll. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE: 
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz najnižu cijenu pružanja usluga ponudi i bolje uvjete plaćanja.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima u razumnom roku.
Općina zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov