JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Filip i Jakov u periodu 2018.-2021. (26.06.2018.)

Javni natječaj za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Filip i Jakov u periodu 2018.-2021.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članka 107. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o nerazvrstanim cestama ("Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov", broj 6/2013) i Odluke o provedbi javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Filip i Jakov u periodu 2018.-2021., KLASA: 363-01/18-01/06, URBROJ: 2198/19-01-18-2 od dana 26. lipnja 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Filip i Jakov u periodu 2018.-2021. raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta

na području Općine Sveti Filipi Jakov u periodu 2018.-2021.

 

 

1.

Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Filipi Jakov u periodu 2018.-2021.

 

2.

Vrsta i opseg poslova dani su u Troškovniku a koji je prilog objavi javnog natječaja.

 

Količine u Troškovniku su procijenjene za cjelokupno trajanje ugovora (4 godine).

 

3.

Rok za podnošenje ponuda je 17. srpnja 2018. godine u 12,00 sati.

 

Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 18. srpnja 2018. godine u 13.00  sati.

 

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

 

4.

Ponude se predaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, ili se šalju poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "PONUDA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, NE OTVARAJ", na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.

 

5.

Dokazi sposobnosti koje ponuditelji moraju priložiti:

1.    Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet javnog natječaja, da nad njime nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da nad njime na upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda i da nije obustavio poslovne djelatnosti. Izvod ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objave ovog natječaja.

2.    Izjavu (ne stariju od 3 mjeseca računajući od dana objave ovog natječaja.) da ponuditelj ili osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja nije pravomoćno osuđen za bilo koje od sljedećih kaznenih djela:

a)    sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona članka 333. (udruženje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne Novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

b)    korupciju, na temelju članka 252 (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253 (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254 (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292 (nezakonito pogodovanje), članka 293 (primanje mita), članka 294 (davanje mita), članka 295 (trgovanje utjecajem) i članka 296 (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337 (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338 (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343 (protuzakonito posredovanje), članka 347 (primanje mita) i članka 348 (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne Novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

c)    prijevaru na temelju članka 236. (prijevara), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), Kaznenog zakona članka 224 (prijevara) i članka 293 (prijevara u gospodarskom poslovanju i članka 286 (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne Novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

d)    terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97 (terorizam), članka 99 (javno poticanje na terorizam), članka 100 (novačenje za terorizam), članka 101 (obuka za terorizam) i članka 102 (terorističko udruženje) Kaznenog zakona članka 169 (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne Novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

e)    pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98 (financiranje terorizma) i članka 265 (pranje novca) Kaznenog zakona, članka 279 (pranja novca) iz Kaznenog zakona („Narodne Novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

f)    dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) kaznenog zakona članka 175 (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne Novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

3.    Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

4.    Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2/SOL-2 za glavni račun /status 1/). Ponuditelj navedenom potvrdom mora dokazati da mu račun u proteklih 5 (pet) mjeseci (računajući od dana objave ovog natječaja.), nije bio blokiran.

5.    Popis ugovora o radovima na održavanju ili izgradnji prometnica izvršenih u 2017. godini i tijekom 3 (tri) godine koje prethode tekućoj godini (2015., 2016. i 2017). Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Iz popisa ugovora i priloženih potvrda, mora biti vidljivo da je ponuditelj u 2017. godini i tijekom 3 (tri) godine koje prethode tekućoj godini (2015., 2016. i 2017.) izvršio minimalno 3 (tri) ugovora na održavanju ili izgradnji prometnica, minimalno ukupnog iznosa od 3.000.000,00 kuna (bez PDV-a) tj. priložiti minimalno 3 (tri) potvrde o uredno ispunjenim ugovorima ukupne vrijednosti minimalno 3.000.000,00 kuna (bez PDV-a).

6.    Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo te da raspolaže strojevima i opremom potrebnim za izvršenje ugovora.

7.    Izjavu da će ukoliko bude odabran, prilikom potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

 

6.

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Povjerenstvo neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet natječaja.

 

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku i mora biti uvezana u cjelinu kako bi se onemogućilo naknadno vađenje i umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. U slučaju da se listovi iz ponude mogu vaditi i vraćati bez vidljivih oštećenja ili da stranice ponude nisu propisno numerirane, ponuda je neprihvatljiva.

 

Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Prihvaća se ispunjavanje troškovnika na računalu i ispis.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

 

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

Ponuda treba sadržavati:

-    Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

-    Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

-    Dokazi sposobnosti iz točke 5. javnog natječaja

-    Izjava o prihvaćanju uvjeta javnog natječaja

 

7.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je (uz prihvatljivost ponude) najniža cijena.

 

Ukoliko budu zaprimljene dvije ili više prihvatljive ponuda koje sadržavaju jednaku cijenu ponude, kao najpovoljnija će se smatrati ona ponuda koja je prije zaprimljena.

 

8.

Odluku o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Filipi Jakov u periodu 2018.-2021. ili Odluku o poništenju predmetnog javnog natječaja, donijet će Općinsko vijeće Općine Sveti Filipi Jakov.

 

Ponuditelji će biti pismeno obaviješteni o predmetnoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke.

Protiv predmetne Odluke žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor.

 

Općinsko vijeće Općine Sveti Filipi Jakov zadržava pravo odbijanja svih zaprimljenih ponuda ili poništenja predmetnog javnog natječaja bez ikakvih obveza prema ponuditeljima te ne snosi nikakvu odgovornost za troškove ponuditelja vezane uz postupak sudjelovanja na predmetnom javnom natječaju.

 

9.

Ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će načelnik Općine Sveti Filip i Jakov na period od 4 (četiri) godine.

 

Jedinične cijene ugovornog troškovnika su nepromjenjive. Odabrani ponuditelj tijekom izvršenja ugovora može tražiti izmjenu pojedinih jediničnih cijena temeljem čl. 627. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11).

 

10.

Odabrani ponuditelj je dužan prilikom potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u visini od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti ugovora sa pripadajućim PDV-om i to u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili bankarske garancije. Bankarska garancija mora biti neopoziva, bezuvjetna, na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predaje se u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora, s rokom valjanosti 2 (dvije) godine od isteka valjanosti ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

 

11.

Izvedene radove odabrani ponuditelj će obračunavati putem privremenih i okončane situacije, ispostavljenih u 6 (šest) primjeraka. Ovlaštena osoba Općine Sveti Filip i Jakov obvezna je, u roku od 3 (tri) dana po prijemu situacije, istu ovjeriti, a Naručitelj platiti neosporeni dio situacije u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere.

 

12.

Natječajnu dokumentaciju biti će moguće preuzeti sa Internet stranice Općine Sveti Filip i Jakov (www.opcina-svfilipjakov.hr )

 

13.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, kontakt osoba: Jure Jelenić, dipl.ing. građ., telefon 023/389-804, e-mail: jure.jelenic@opcina-svfilipjakov.hr

 

Predsjednik Povjerenstva

Jure Jelenić, dipl. ing. građ.

PONUDBENI LIST.docx

TROŠKOVNIK_2018-V.2..xlsx

Izjava o jamstvu za uredno ispunjenje obveza.doc

izjava o nekažnjavanju.docx

Izjava o prihvaćanju uvjeta iz natječaja.doc

Natječaj.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov