JAVNI NATJEČAJ za prijam u Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: Stručni suradnik za naplatu – vježbenik (03.01.2024.)

Na temelju članka 17. a u svezi sa člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i Plana prijema u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov ( „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 13/23) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

Stručni suradnik za naplatu vježbenik

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od godinu dana uz obvezni probni rad od dva mjeseca, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov.

Posebni uvjeti za prijam u službu:
- sveučilišni prvostupnik ekonomske ili druge odgovarajuće struke ili stručni prvostupnik ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
- poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo i
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci. Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanom za vježbenički staž, dakle s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima u trajanju kraćem od 12 mjeseci.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom oglasu, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na oglas mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijma u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se kandidat poziva.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
4. preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – manje od 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

6. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
7. dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima
(ukoliko kandidat ostvaruje takvo pravo).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili poštom, na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, s obaveznom naznakom „za javni natječaj – Stručni suradnik za naplatu- vježbenik - ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra će se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Općine Sveti Filip i Jakov (www.opcina-svfilipjakov.hr) i oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov.

Na službenoj web stranici Općine Sveti Filip i Jakov i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade općinske uprave na adresi Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16 bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik

Jure Jelenić, dipl.ing. građ.

JAVNI NATJEČAJ.docx

Upute i obavijesti kandidatima - Stručni suradnik za naplatu.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov