JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik – komunalni redar - vježbenik (02.06.2023.)

Na temelju članka 17. a u svezi sa člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

Viši stručni suradnik – komunalni redar - vježbenik 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo i
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijem u službu:
- magistar ili stručni specijalist tehničke, sanitarne, pravne ili druge društvene struke
- poznavanje rada na računalu.

Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci.
Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanom za vježbenički staž, dakle s radnim iskustvom na
odgovarajućim poslovima u trajanju kraćem od 12 mjeseci.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom javnom natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod,
bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
U pisanoj prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona,
e-adresa) te naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
4. preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – manje od 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima
6. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
7. dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima
(ukoliko kandidat ostvaruje takvo pravo).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Vježbenik je dužan položiti državni ispit najkasnije do isteka vježbeničkog staža s tim da najranije dva mjeseca prije isteka
propisanog vježbeničkog staža može pristupiti polaganju državnog ispita.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih icivilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,
148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 39/18
i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i
93/11), dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 101. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), i člankom 47.
Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zapo... koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,
148/13 i 98/19) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu
o priznatom pravu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14 i 32/20) uz prijavu na natječaj
dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o
utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na
oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se
kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te se istoj dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne
smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera
znanja i sposobnosti.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje
kandidata za provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Općine Sveti Filip i Jakov (www.opcina-svfilipjakov.hr) i
oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov.

Na službenoj web stranici Općine Sveti Filip i Jakov i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade općinske uprave na adresi
Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16 bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili
poštom, na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, s obaveznom naznakom
„za javni natječaj – Viši stručni suradnik – komunalni redar- vježbenik - ne otvaraj“.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik
Jure Jelenić, dipl.ing. građ.

Javni natječaj za prijam u službu.pdf

Obavijest i upute kandidatima (1).doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov