JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: Viši stručni suradnik za pravne poslove i prisilnu naplatu– vježbenik (02.10.2021.)

Na temelju članka 17. a u svezi sa člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pravne poslove i prisilnu naplatuvježbenik - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo i
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijem u službu:
- magistar ili stručni specijalist pravne struke,

- poznavanje rada na računalu.

Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci. Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanom za vježbenički staž, dakle s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima u trajanju kraćem od 12 mjeseci.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

U pisanoj prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa) te naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
4. preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – manje od 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

6. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
7. dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima
(ukoliko kandidat ostvaruje takvo pravo).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Vježbenik je dužan položiti državni ispit najkasnije do isteka vježbeničkog staža s tim da najranije dva mjeseca prije isteka propisanog vježbeničkog staža može pristupiti polaganju državnog ispita.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/07, 98/19, 84/21), Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/2021), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03,148/13) te Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je uz prijavu priložiti sve propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se kandidat poziva.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te se istoj dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom javnom natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Općine Sveti Filip i Jakov (www.opcina-svfilipjakov.hr) i oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov.

Na službenoj web stranici Općine Sveti Filip i Jakov i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade općinske uprave na adresi Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16 bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili poštom, na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, s obaveznom naznakom „za javni natječaj – Viši stručni suradnik za pravne poslove i prisilnu naplatu – vježbenik - ne otvaraj“.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik

Jure Jelenić, dipl.ing. građ.

JAVNI NATJEČAJ.docx

1634212953707_Obavijest i upute kandidatima.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov