JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: Voditelj Odsjeka za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje (07.12.2022.)

Na temelju članka 19. stavak 1. a u svezi sa člankom 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

Voditelj Odsjeka za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

  • magistar ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili druge odgovarajuće struke

  • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

  • položen državni stručni ispit

  • poznavanje rada na računalu

    Opći uvjeti za prijam u službu su:

1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo i
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima i radno iskustvo u obavljanju poslova u međunarodnim organizacijama, ostvareno na poslovima navedenog stupnja stručne spreme i struke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19). Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijma u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se kandidat poziva.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
4. preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - u preslici (potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo),

6. Preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ( ako kandidat ima položen državni stručni ispit)
7. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),

8. dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima
(ukoliko kandidat ostvaruje takvo pravo)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, s obaveznom naznakom „za natječaj za prijem u službu –Voditelj odsjeka za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje– ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete objavit će se na službenoj web-stranici Općine Sveti Filip i Jakov (www.opcina-svfilipjakov.hr) i oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov.

Na službenoj web stranici Općine Sveti Filip i Jakov i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade općinske uprave na adresi Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16 bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata putem intervjua najmanje pet dana prije održavanja istog.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik

Jure Jelenić, dipl.ing. građ.JAVNI NATJEČAJ voditelj odsjeka za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje.docx

Obavijest i upute kandidatima.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov