JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Turanj u naselju Sveti Petar (28.02.2020.)

Na temelju članka 35.st. 2. i čl. 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14.), članka 3. stavka 1. i članka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 12/19), članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14 – pročišćeni tekst., 6/14 i 1/18) Općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Turanj u naselju Sveti Petar

Predmet Natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u naselju Sveti Petar na Moru u Općini Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Općina) označenog kao čest. kat. broj 1212/89 šuma površine 508 m2 položena u zemljišnoknjižnom ulošku broj 934 k.o. Turanj, u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov, za cijelo. 

Javni natječaj.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov