JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Raštane (04.01.2019.)

Na temelju članka 35.st. 2. i čl. 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14.), članka 3. stavka 1. i članka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 1/18 i 7/18), članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14 – pročišćeni tekst.. 6/14 i 1/18) te Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov KLASA:944-01/18-02/05 URBROJ:2198/19-02-18-1 od 20. prosinca 2018. godine („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 16/18) Općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov.

Predmet Natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Općina), i to građevinskog zemljišta oznake:

-  čest.zem. 83 Podvršje pašnjak površine 1274 m2,  položeno u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1518 k.o. Raštane

- čest. kat. broj 88 Podvršje pašnjak površine 1121 m2 , položeno u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2035 k.o. Raštane

-  čest. kat. broj 89 Podvršje pašnjak površine 1047 m2položeno u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1522 k.o. Raštane

a koje se nalaze unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Raštane.

Javni natječaj - prodaja nekretnine.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov