JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u Zoni zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov (09.09.2021.)

Na temelju članka 35.st. 2. i čl. 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14.), članka 3. stavka 1. i 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 12/19 i 7/21), članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14 – pročišćeni tekst. 6/14 ,1/18, 1/20 i 2/21) te Odluke o raspolaganju nekretninama u Zoni zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 10/19) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u Zoni zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov

1. Predmet Natječaja je prodaja nekretnina u Zoni zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov označenih kao:


Broj na grafičkom prikazu


Zemljišnoknjižno stanje

3

1992/5 Vilišnice šuma površine 4857 m2

4

1992/6 Vilišnice šuma površine 4766 m2

5

1992/7 Vilišnice šuma površine 4661 m2

6

1992/8 Vilišnice šuma površine 4552 m2

7

1992/9 Vilišnice šuma površine 4457 m2

8

1992/10 Vilišnice šuma površine 4348 m2

9

1992/11 Vilišnice šuma površine 3848 m2

10

1992/12 Vilišnice šuma površine 4190 m2

11

1992/13 Vilišnice šuma površine 4474 m2

12

1992/14 Vilišnice šuma površine 4597 m2

13

1992/15 Vilišnice šuma površine 4761 m2

14

1992/16 Vilišnice šuma površine 4924 m2

15

1992/17 Vilišnice šuma površine 19571 m2

16

1992/35 Vilišnice šuma površine 2964 m2

17

1992/34 Vilišnice šuma površine 2834 m2

18

1992/33 Vilišnice šuma površine 3268 m2

19

1992/32 Vilišnice šuma površine 3266 m2

20

1992/31 Vilišnice šume površine 3262 m2

21

1992/30 Vilišnice šume površine 3208 m2

22

1992/29 Vilišnice šuma površine 3148 m2

23

1992/28 Vilišnice šuma površine 3180 m2

24

1992/27 Vilišnice šuma površine 3190 m2

25

1992/26 Vilišnice šuma površine 3199 m2

26

1992/25 Vilišnice šuma površine 3209 m2

27

1992/24 Vilišnice šuma površine 3391m2

28

1992/23 Vilišnice šuma površine 3400 m2

29

1992/22 Vilišnice šuma površine 3398 m2

30

1992/21 Vilišnice šuma površine 3384 m2

31

1992/20 Vilišnice šuma površine 3336 m2

32

1992/19 Vilišnice šuma površine 3321 m2

33

1992/18 Vilišnice šuma površine 20866 m2

sve položene u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1601 k.o. Sveti Filip i Jakov.


Grafički prikaz nekretnina koje su predmet kupoprodaje čini sastavni dio ovog natječaja.


2. Početna kupoprodajna cijena za iznosi 113,25 kuna/m2.

3. Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objave Obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom tisku „Zadarski list“.

Zadnji dan za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine je 17. rujna 2021. godine.

4. Prilikom podnošenja ponude, plaća se jamčevina u iznosu od 20 % od utvrđene početne cijene koja se uplaćuje na žiro račun Općine broj HR06 24020061842800003, model HR68, s pozivom na broj 7706 - OIB ponuditelja, svrha doznake: jamčevina-prodaja građevinskog zemljišta.

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima jamčevina će se bez kamata vratiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

5. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći te druge zainteresirane osobe.

6. Ponuda za sudjelovanje u Natječaju mora sadržavati:

- ime i prezime odnosno naziv trgovačkog društva ili obrta, OIB, adresu odnosno sjedište, kontakt telefon, e-mail, ime i prezime osobe za kontakt,

- iznos ponuđene kupoprodajne cijene u kunama

- zemljišnoknjižna oznaka nekretnine na koju se ponuda odnosi

- broj nekretnine na grafičkom prikazu, a koji grafički prikaz je sastavni dio nekretnine

- broj žiro-računa radi eventualnog povrata jamčevine.


Uz ponudu treba priložiti:

- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe),

- domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice

- dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe),

- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,

- potvrdu da nemaju dugovanja prema Općini Sveti Filip i Jakov

- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana

- izjavu ponuditelja da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak te da u cijelosti prihvaća uvjete Natječaja.


Nepravovremeno podnesene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

7. Ponuda za Natječaj s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za prodaju nekretnina u Zoni zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov“ na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov neposredno ili putem pošte preporučeno.

8. Tekst Natječaja će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općina, a u dnevnom tisku „Zadarski List“ će biti objavljena Obavijest o raspisanom natječaju.

9. Otvaranje ponuda će obaviti Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. Otvaranje ponuda će se vršiti na adresi Općine Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov (Općinska vijećnica – „Stara škola“) dana 20. rujna 2021. godine s početkom u 13.00 sati.

10. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i druge uvjete natječaja.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

11. Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Općinom u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, jednokratno uplatiti na žiro račun Općine najduže u roku 15 dana od dana zaključenja ugovora, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

Tabularna isprava za upis vlasništva će se izdati nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

12. Općina zadržava pravo ne odabrati niti jednog ponuditelja ili poništiti Natječaj u cijelosti ili djelomično ne navodeći razloge, odnosno odustati od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.


Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE.docx

Javni natječaj.docx

skica.pdf

obavijest o usmenom javnom nadmetanju.pdf

Odluka o odabiru.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov