JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar na Moru) (05.05.2022.)

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov, KLASA: 363-05/22-04/01, URBROJ: 2198-19-01-22-1 od 02. svibnja 2022. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar na Moru)


I.

Predmet Natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar) za postavljanje kioska u kojima se prodaju prehrambeni i neprehrambeni proizvodi i pružaju jednostavne ugostiteljske usluge, štandova, banaka i klupa za prodaju neprehrambenih proizvoda, štandova za ljetnu prodaju (suvenira, razglednica, bižuterije, eteričnih ulja i ručnih radova), te štanda (klupe) za prodaju sokova od svježeg voća, montažnih objekata za održavanje kulturnih, zabavnih i športskih javnih priredaba i političkih skupova. Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov https://www.opcina-svfilipjakov.hr/attachments/preview/62346efe0a448/sg-04-22.pdf

II.

Naziv lokacija za davanje u zakup:

Sv. Filip i Jakov

***

TABLICA 1. PLAN RASPOREDA ŠTANDOVA

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena

(mjesečno)

01.06.-30.09.

A1

Park dr. Franje Tuđmana

Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga

2.250,00

A2

Park dr. Franje Tuđmana

Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga

2.250,00

A3

Park dr. Franje Tuđmana

Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga

2.250,00

B3

Park dr. Franje Tuđmana

Prodaja voćnih sokova, voćnih salata i sl.

2.250,00

B4

Park dr. Franje Tuđmana

Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga/prodaja

suvenira, galanterije, nakita, odjeće, izrada tetovaža

2.250,00

B5

Park dr. Franje Tuđmana

Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga/prodaja

suvenira, galanterije, nakita, odjeće, izrada tetovaža

2.250,00

B6

Park dr. Franje Tuđmana

Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga/prodaja

suvenira, galanterije, nakita, odjeće, izrada tetovaža

2.250,00

B7

Park dr. Franje Tuđmana

Prodaja suvenira, galanterije, nakita, odjeće, igračke, izrada tetovaža

2.250,00

B8

Park dr. Franje Tuđmana

Prodaja suvenira, galanterije, nakita, odjeće, kozmetika, izrada tetovaža

2.250,00

B9

Obala kralja Tomislava (riva)

Prodaja suvenira, galanterije, nakita

2.250,00

***

TABLICA 2. PLAN RASPOREDA USLUŽNIH POKRETNIH NAPRAVA

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena

(mjesečno)

01.06.-30.09.

PN1

Ulica kralja Petra Krešimira IV

Ambulantna priprema i prodaja kokica

375,00

PN2

Ulica kralja Petra Krešimira IV

Ambulantna priprema i prodaja kukuruza

375,00

PN3

Ulica kralja Petra Krešimira IV

Ambulantna priprema i prodaja krumpira

375,00

***

TABLICA 3. PLAN RASPOREDA NAPRAVA ZA ZABAVU

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena

(mjesečno)

01.06.-30.09.

NZ1

Obala kralja Tomislava

Automobili na baterije

1.095,00

NZ3

Obala kralja Tomislava

E- romobili

1.095,00

***

TABLICA 4. PLAN RASPOREDA KIOSKA

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena

(mjesečno)

01.06.-30.09.

K1

Obala kralja Tomislava (riva)

Prodaja suvenira, tiskovina

2.250,00

K2

Obala kralja Tomislava (riva)

Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga/prodaja palačinki

2.250,00

Turanj

***

TABLICA 1. PLAN RASPOREDA ŠTANDOVA

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena

(mjesečno)

01.06.-30.09.

A1

Obala dr. Franje Tuđmana (pored malog igrališta)

Prodaja voća, povrća i ostalih domaćih proizvoda

375,00

***

TABLICA 2. PLAN RASPOREDA USLUŽNIH POKRETNIH NAPRAVA

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena

(mjesečno)

01.06.-30.09.

PN1

Obala dr. Franje Tuđmana (glavni mul - parapet)

Ambulantna priprema i prodaja palačinki

375,00

PN2

Obala dr. Franje Tuđmana (glavni mul - parapet)

Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga

375,00

PN3

Obala dr. Franje Tuđmana

Ambulantna priprema i prodaja palačinki

375,00

***

TABLICA 3. PLAN RASPOREDA UGOSTITELJSKIH TERASA (sa pripadajućim objektom)

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena

(mjesečno po m2)

01.06.-30.09.

Početna cijena

(mjesečno po m2)

01.10.-31.05.

Početna cijena

(mjesečno)

01.06.-30.09.

- objekt

Početna cijena

(mjesečno)

01.10.-31.05.

-objekt

UT9

Obala dr. Franje Tuđmana

Objekt sa pripadajućom ugostiteljskom terasom

28,00

13,00

2.250,00

625,00

UT18

Obala dr. Franje Tuđmana

Objekt sa pripadajućom ugostiteljskom terasom

28,00

13,00

2.250,00

625,00

***

TABLICA 4. PLAN RASPOREDA NAPRAVA ZA ZABAVU

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena

(mjesečno)

01.06.-30.09.

NZ1

Obala dr. Franje Tuđmana

Automobili na baterije

1.095,00

TABLICA 5. PLAN RASPOREDA KIOSKA

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena

(mjesečno)

01.06.-30.09.

Početna cijena

(mjesečno)

01.10.-31.05.

K1

Obala dr. Franje Tuđmana (kod igrališta)

Prodaja suvenira, tiskovina

2.250,00

625,00

Sveti Petar na Moru

***

TABLICA 1. PLAN RASPOREDA KIOSKA

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena

(mjesečno)

01.06.-30.09.

K1

Jadranska magistrala (Tustica)

Prodaja pekarskih proizvoda

2.250,00

K2

Jadranska magistrala (Tustica)

Prodaja sladoleda

2.250,00

***

TABLICA 2. PLAN RASPOREDA ŠTANDOVA

Oznaka pozicije

Lokacija

Namjena

Početna cijena

(mjesečno)

01.06.-30.09.

A1

Jadranska magistrala (Tustica)

Prodaja voća, povrća i ostalih domaćih proizvoda

375,00

A2

Jadranska magistrala (Tustica)

Prodaja voća, povrća i ostalih domaćih proizvoda

375,00

A3

Jadranska magistrala

Prodaja voća, povrća i ostalih domaćih proizvoda

375,00

III.

Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:

 • osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe,
 • oznaku lokacije za koju se daje ponuda na natječaj,
 • ponuđeni iznos zakupnine izražen u kunama,
 • vrijeme za koje se traži u zakup javna površina
 • namjenu, to jest djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati.
 • potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja nastalih prema Općini Sveti Filip i Jakov, koja ne smije biti starija od 8 (osam) dana, od dana raspisivanja natječaja,
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga, ne stariju od 30 (trideset) dana
 • potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema trgovačkim društvima, ustanovama i udrugama koje je osnivač/suosnivač Općina Sveti Filip i Jakov
 • original ili ovjerenu presliku Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, odnosno original ili ovjerenu presliku Izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu, ne stariji od 30 (trideset) dana,
 • presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičku osobu.
 • presliku izvoda iz sudskog, odnosno obrtničkog registra, ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na javnoj površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci do dana objave natječaja; (obrtnicu ili Rješenje o upisu obrta u Obrtni registar ili Rješenje o upisu OPG-a u Registar poljoprivrednika)
 • dokaz o uplati jamčevine u iznos od 25% od utvrđene početne cijene koji se uplaćuje na žiro-račun HR0624020061842800003, poziv na broj HR68 7706 – OIB.
 • K2 (Obala kralja Tomislava – riva) Sveti Filip i Jakov koja se daje na rok od 5 godina.

Uz ponudu sudionici natječaja moraju dostaviti:

IV.

Ponude se primaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku „Zadarski list“, a dostavljaju se Općini Sveti Filip i Jakov, Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj za zakup javne površine – mjesto - ne otvaraj“ preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Općine Sveti Filip i Jakov.

Zadnji dan za dostavu ponuda putem pošte ili dostavom na pisarnicu je 19. svibnja 2022. godine.

Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele financijske obaveze prema Općini Sveti Filip i Jakov, Poreznoj upravi odnosno trgovačkim društvima, ustanovama i udrugama koje je osnivač/suosnivač Općina Sveti Filip i Jakov.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zapremljena na pisarnici Općine.

Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka javnog otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine.

V.

Vrijeme na koje se površina daje u zakup je maksimalno 1 godina osim lokacije označene kao:

VI.

Otvaranje ponuda održati će se u prostorijama Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava br. 16, dana 24. svibnja 2022. godine, s početkom u 09:00 sati.

VII.

Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 dana nakon otvaranja ponuda. Sudionicima javnog natječaja čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Sudioniku javnog natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

Ako natjecatelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a natječaj za tu lokaciju će se ponoviti.

VIII.

Rok za sklapanje Ugovora o zakupu je 15 dana od obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Pelicarić

Natječaj za zakup.pdf

Sveti Filip i Jakov (Croatia).pdf

Sveti Filip i Jakov ( Ulica kralja Petra Krešimira IV).pdf

Sveti Filip i Jakov (Park dr. Franje Tuđmana).pdf

Sveti FIlip i Jakov (Put Primorja 2).pdf

Sveti Filip i Jakov (riva).pdf

Sveti Filip i Jakov (Put Primorja).pdf

Sveti Petar na Moru (Tustica).pdf

Sveti Petar na Moru (Jadranska magistrala).pdf

Turanj (Budanova ulica).pdf

Turanj (centar).pdf

Turanj (Kralja Zvonimira).pdf

Turanj (kod igrališta).pdf

Turanj (Međine).pdf

Turanj (Obala dr. Franje Tuđmana).pdf

Turanj (Plaža Morovička).pdf

Turanj (Šetnica Danijela Mandića).pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov