JAVNI NATJEČAJ za zamjenu nekretnina (20.01.2021.)

Na temelju članka 35.st. 2. i čl. 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14.), članka 3. stavka 1. i članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 12/19), članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14 – pročišćeni tekst.. 6/14,1/18 i 1/20) te Odluke o zamjeni nekretnina KLASA:944-01/20-01/03 URBROJ:2198/19-02-20-1 od 08. prosinca 2020. godine („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 9/20) Općinski načelnik raspisuje

Javni natječaj za zamjenu nekretnina

1. Predmet Natječaja je zamjena slijedećih nekretnina:

  • nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov označena kao čest. kat. broj 994 Vitezova Domovinskog rata pašnjak površine 551 m2, položena u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3722 k.o. Sveti Filip i Jakov

koja se mijenja za

  • nekretninu u vlasništvu fizičkih osoba označenu kao čest. kat. broj 1216 Rabatin vrt površine 378 m2, položena u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1625 k.o. Sveti Filip i Jakov.

2. Tržišna vrijednost nekretnina koje se mijenjaju utvrđena je Procjembenim elaboratima izrađenim po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Anti Vukoviću, ing. građ.

3. Zamjena nekretnina izvršiti će se po principu nekretnina za nekretninu, bez obveze naknade razlike u vrijednosti nekretnina.

4. Jamčevina se ne plaća.

5. Zamjena nekretnina vrši se radi stvaranja uvjeta za izgradnju upojnog bunara kao dijela sustava oborinske odvodnje, što je od strateškog interesa za stanovnike naselja Sveti Filip i Jakov.

6. Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objave Obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

7. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći te druge zainteresirane osobe.

8. Ponuda za sudjelovanje u Natječaju mora sadržavati:

- ime i prezime odnosno naziv trgovačkog društva ili obrta, OIB, adresu telefon, ime i prezime osobe za kontakt,

Uz ponudu treba priložiti:

- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe),

- domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice

- dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe),

- izjavu ponuditelja da će je suglasan sa uvjetom propisanim u članku 3. ovog Natječaja

- dokaz o pravu vlasništva nekretnine označene kao čest. kat. broj 1216 Rabatin vrt površine 378 m2, položene u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1625 k.o. Sveti Filip i Jakov

Nepravovremeno podnesene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

9. Ponuda za Natječaj s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za zamjenu nekretnina“ na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov neposredno ili putem pošte preporučeno.

10. Tekst Natječaja će biti objavljen te na oglasnoj ploči i na web stranici Općina, a u dnevnom tisku „Zadarski List“ će biti objavljena Obavijest o raspisanom natječaju.

11. Otvaranje ponuda će obaviti Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. Otvaranje ponuda će se vršiti na adresi Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov dana 01. veljače 2021. godine s početkom u 10.00 sati.

12. Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o zamjeni s Općinom u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

13. Općina zadržava pravo ne odabrati niti jednog ponuditelja ili poništiti Natječaj u cijelosti ili djelomično ne navodeći razloge, odnosno odustati od zamjene zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora o zamjeni.

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

Javni natječaj.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov