JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu (24.09.2018.)

Općina Sveti Filip i Jakov iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov. Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, sve u skladu sa odredbom članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu,a provodi se u Odsjeku za pravne poslove i lokalnu samoupravu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov za radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ZADARSKA

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV

Jedinstveniupravniodjel

Klasa: 112-06/18-05/01

Urbroj: 2198/19-03-18-1      

Sv. Filip i Jakov, 24.rujna 2018. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

 

Općina Sveti Filip i Jakov iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov. Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, sve u skladu sa odredbom članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu,a provodi se u Odsjeku za pravne poslove i lokalnu samoupravu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov za radno mjesto

 

Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu

Uvjeti:
-           magistar ili stručni specijalist pravne struke,

-           poznavanje rada na računalu.

Broj izvršitelja: 1

 

Kandidati /kinje koji se mogu prijaviti na ovaj poziva i dostaviti svoju prijavu trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

a) Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih:

- bez radnog iskustva u zvanju

- s radnim iskustvom u zvanju do najviše 12 mjeseci

- da ispunjavanju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavanju

- da se kandidat nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana.

 

b) Da za njih ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18).

 

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, OIB, broj telefona te e-mail adresu).

 

Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
4. dokaz da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
6. uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
7. dokaz da se kandidat/kinja nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana (potvrdu ili preslika evidencijskog kartona sa HZZ-a).

 

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili od njega ovlaštena osoba provesti će postupak selekcije kandidata obzirom na ostvarene rezultate tijekom studiranja i ukoliko ocijeni potrebnim održati strukturirani intervju. Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto strukturiranog intervjua biti će objavljeni na internetskim stranicama Općine Sveti Filip i Jakov najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.

 

Odluku o izboru kandidata donosi načelnik Općine Sveti Filip i Jakov vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti, prosjeku ocjena te rezultatima selekcije. Izabrani polaznici nisu službenici Općine Sveti Filip i Jakov, ne zasnivanju radni odnos i ne primaju naknadu, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 

Za osobu koja bude izabrana od strane Općinskog načelnik, Hrvatsko zavodu za zapošljavanje podnijet će se zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa , te će se po dobivenom odobrenju od strane Zavoda sa tom osobom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama  koje se odnose na stručno osposobljavanje.

 

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranom kandidatu/kinji.

 

S kandidatom /kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za koje se provodi stručno osposobljavanje, trajanje te međusobna prava i obveze te odgovornosti ugovornih strana.

 

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osoba ima dužnost polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Općina Sveti Filip i Jakov.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave ovog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,internet stranicama i web stranici Općine Sveti Filip i Jakov neposredno ili poštom, na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, s obaveznom naznakom „Javni poziv – stručno osposobljavanje za radno mjestoViši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu  – ne otvaraj“.

 

Na javni poziv prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima Javnog poziva kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

                                                                                                                      Pročelnik

Jure Jelenić, dipl.ing. građ.

 

 

javni poziv.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov