Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI (01.02.2018.)

Zapošljavanje u sklopu projekta "ZAŽELI - Sveti Filip i Jakov" koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ZADARSKA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

Klasa: 112-03/18-01/02

Urbroj: 2198/19-01-18-1

Sv. Filip i Jakov, 01. veljače 2018. godine           

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, od 30. listopada 2017. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi - program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0013, KLASA: 112-06/17-07/01, URBROJ: 2198/19-01-18-23, od 25. siječnja 2018. godine, te članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov br. 02/14 – pročišćeni tekst i 06/14), Općinski Načelnik raspisuje

J A V N I    P O Z I V

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

u Općini Sveti Filip i Jakov za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov“ – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

1.      Broj traženih radnica: 4 osobe

2.      Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je 23 mjeseca sklapanjem ugovora o radu

3.      Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4.      Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Sveti Filip i Jakov

5.      Bruto 2 plaća: 3.839,47 kn

 

6.      Opis poslova:

Pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, primjerice: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

 

7.      Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos:

·         punoljetnost

·         maksimalno završena srednje škola

·         vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave.

Prednost pri zapošljavanju imaju ciljane skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kandidati su dužni u molbi naznačiti koju prednost iz prethodnog stavka ostvaraju te priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko istu posjeduju, npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu izdanu od ovlaštenog tijela.

8.      Kandidati su pri prijavi dužni priložiti:

1.      molbu

2.      životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)

3.      preslik osobne iskaznice

4.      preslik dokaza o završenoj školi

5.      potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

6.      potvrdu o stažu izdanu od HZMO (e-ispis)

7.      vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje koje je svaki radnik dužan naknadno pohađati o trošku poslodavca - može se preuzeti na stranicama Općine Sveti Filip i Jakov www.opcina-svfilipjakov.hr. ili osobno u zgradi Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sv. Filip i Jakov.

 

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov,

putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do (uključujući) 16. veljače 2018. godine s naznakom:

„Za natječaj – ZAŽELI – Općina Sveti Filip i Jakov – NE OTVARAJ“.

 

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti dolaskom u Općinsku upravu, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov ili na sljedeće kontakte:

T: 023/389-808, M: 099/260-3486, E-mail: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr 

Darko Mikas, mag.oec., MBA, Voditelj Projekta

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama na adresi Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov te na internetskoj stranici Općine Sveti Filip i Jakov – www.opcina-svfilipjakov.hr

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se intervju sa Povjerenstvom za prijem u radni odnos. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidate će se najmanje pet dana prije održavanja provjere obavijestiti o vremenu i mjestu održavanja intervjua na službenoj web stranici Općine Sveti Filip i Jakov www.opcina-svfilipjakov.hr te putem elektroničke pošte koju kandidat dostavi u životopisu.

 

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Pelicarić

Javni poziv.pdf

Izjava.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov