JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - Radnica za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama - ZAŽELI - FAZA II (20.11.2020.)

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za 5 Radnica za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama provodi se u sklopu Projekta „ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov – faza II“.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ZADARSKA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

Klasa: 112-06/20-07/01

Urbroj: 2198/19-01-20-01

Sv. Filip i Jakov, 20. studeni 2020. godine          

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov br. 02/14 – pročišćeni tekst, 06/14, 01/18 i 01/20), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali „Zaželi - program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0253, KLASA: 551-01/20-01/12, URBROJ: 2198/19-01-20-12, od 26. listopada 2020. godine, Općinski Načelnik raspisuje

J A V N I    P O Z I V

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

u Općini Sveti Filip i Jakov za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov – faza II“ – Radnica za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama.

1.      Broj traženih radnica: 5 osoba

2.      Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je 12 mjeseci sklapanjem ugovora o radu

3.      Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4.      Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Sveti Filip i Jakov

 

5.      Opis poslova:

Potpora i podrška krajnjim korisnicima, primjerice: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima, pomoć u održavanju čistoće domova, briga o higijeni, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa i sl.), pružanje podrške kroz razgovor, druženje i dr.

 

Krajnji korisnici su osobe u starijoj životnoj dobi, osobe u nepovoljnom položaju ili osobe s invaliditetom koje žive u teže dostupnim i slabije naseljenim ruralnim područjima.

 

Svaka Radnica pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

 

6.      Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos:

·         punoljetnost

·         maksimalno završena srednje škola

·         vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave.

Prednost pri zapošljavanju imaju ciljane skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

 

Kandidati su dužni u molbi naznačiti koju prednost iz prethodnog stavka ostvaruju te priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko istu posjeduju, npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu izdanu od ovlaštenog tijela.

7.      Kandidati su pri prijavi dužni priložiti:

1.      molbu

2.      životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)

3.      preslik osobne iskaznice

4.      preslik dokaza o završenoj školi

5.      potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

6.      potvrdu o stažu izdanu od HZMO

7.      vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje koje je svaki radnik dužan naknadno pohađati o trošku poslodavca - može se preuzeti na stranicama Općine Sveti Filip i Jakov www.opcina-svfilipjakov.hr.

 

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov,

putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do (uključujući) 07. prosinca 2020. godine s naznakom:

„Za natječaj – ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov – faza II – NE OTVARAJ“.

 

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti dolaskom u Općinsku upravu, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov ili na sljedeće kontakte:

T: 023/389-808, M: 099/260-3486, E-mail: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr 

Darko Mikas, mag.oec., MBA, Voditelj Projekta

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama na adresi Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov te na internetskoj stranici Općine Sveti Filip i Jakov – www.opcina-svfilipjakov.hr . 

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se intervju sa Povjerenstvom za prijem u radni odnos. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidate će se najmanje pet dana prije održavanja provjere obavijestiti o vremenu i mjestu održavanja intervjua na službenoj web stranici Općine Sveti Filip i Jakov www.opcina-svfilipjakov.hr te putem elektroničke pošte koju kandidat dostavi u životopisu.

 

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

_____________________

Zoran Pelicarić

JAVNI POZIV - ZAŽELI - FAZA II.pdf

Izjava - Projekt Zaželi faza II.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov