JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2019. godini (25.10.2018.)

Predmet ovoga poziva je prikupljanje prijava za financiranje/sufinanciranje projekata i programa javnih potreba u Općini Sv. Filip i Jakov u 2019. godini za koje će se osigurati financijska potpora iz Proračuna Općine.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ZADARSKA

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za razvoj i društvene djelatnosti

Klasa: 402-03/18-01/01

Urbroj: 2198/19-03-04/03-18-01

Sv. Filip i Jakov, 25. listopada 2018. godine

Općina Sv. Filip i Jakov - Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 74. i 76. Zakona o sportu (N.N. broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N., br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), članka 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14, 70/16, 131/17), članka 32. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08, 136/12, 15/15), članka 32. i 33. Zakona o udrugama (N.N. broj 74/14, 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (N.N. broj 26/2015), članka 7. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Sv. Filip i Jakov ("Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov", broj 10/14.) i Izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Sveti Filip i Jakov ("Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov", broj 10/15) objavljuje

 

J A V N I    P O Z I V

za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba

 društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2019. godini

 

 

I.

Predmet ovoga poziva je prikupljanje prijava za financiranje/sufinanciranje projekata i programa javnih potreba u Općini Sv. Filip i Jakov u 2019. godini za koje će se osigurati financijska potpora iz Proračuna Općine.

 

II.

Na javni poziv se mogu prijaviti ponuditelji koji su:

1.      registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,

2.      imaju registrirano sjedište ili podružnicu i djeluju na području Općine Sv. Filip i Jakov,

3.      svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Općine Sv. Filip i Jakov.

III.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima uključuju sljedeća područja od javnog interesa za Općinu Sv. Filip i Jakov:

1.      kultura,

2.      sport,

3.      socijalna skrb,

4.      zdravstvena zaštita i

5.      zaštita okoliša.      

IV.

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programa/projekta su:

·         usklađenost s programskim načelima Općinskih projekata, odnosno usklađenost s mjerama na području kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i sl. iz nacionalnih strategija, politika i/ili programa,

·         jasno iskazani ciljevi programa/projekta,

·         rad s korisnicima - neposredan rad s korisnicima iz lokalne zajednice, posebice s mlađom populacijom,

·         ostvaren potreban broj bodova temeljem Kriterija ocjenjivanja na temelju Pravilnika o ocjenjivanju javnih potreba Općine Sv. Filip i Jakov,

·         infrastruktura - postojanje materijalne (prostor, oprema) i stručne (organizacija, ljudski resursi) infrastrukture za provedbu programa/projekta,

·         usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Općine Sv. Filip i Jakov i njihova uključenost u razvoj i praćenje,

·         novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema,

·         uključivanje volontera i suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Općine Sv. Filip i Jakov, osigurani resursi za provedbu projekta/programa,

·         obuhvat korisnika – kvantitativni (broj korisnika) i kvalitativni (jasno definirana ciljana  skupina koju se programom/projektom zahvaća),

·         uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Općine Sv. Filip i Jakov (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),

·         sufinanciranje iz drugih izvora (županije, ministarstva, zaklade, EU fondovi, privatni donatori, itd).

 

V.

Obvezni obrasci za prijavu su:

1.      obrazac prijave,

2.      izvadak iz registra (ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru udruga) o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.) sa svim kasnijim izmjenama u registraciji iz kojeg je vidljivo da je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja u kojem se podnosi prijava te usklađena sa važećom zakonskom regulativom,

3.      preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela,

4.      izjava o istinosti podataka,

5.      izjava o partnerstvu – ukoliko je primjenjiv, obvezatan ukoliko je predviđeno partnerstvo.

VI.

Prijave se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno do (uključujući) 26. studenog 2018. godine sa naznakom

„JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba

 društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2019. g. – NE OTVARATI

 

na sljedeću adresu:

Općina Sv. Filip i Jakov, JUO – Odsjek za razvoj i društvene djelatnosti

Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

 

ili elektronskim putem na e-mail adresu:

darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju prethodno navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene, nečitke ili pristignu izvan roka neće se razmatrati niti će se uvrstiti u Programe javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sv. Filip i Jakov za 2019. godinu.

Po izvršenoj procjeni i prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje Načelnik Općine Sv. Filip i Jakov predlaže programe financiranja Općinskom vijeću koje donosi konačnu odluku o financiranju prilikom usvajanja Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2019. godinu i Programa javnih potreba za pojedina područja za 2019. godinu.

 

VIII.

Svaki se potencijalni kandidat može obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu – Odsjeku za razvoj i društvene djelatnosti u svezi otklanjanja eventualnih nejasnoća oko raspisanog Javnog poziva (Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov) svakim radnim danom od 07:30 do 11:30 sati, na broj telefona 023/389-808 ili putem e-maila: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr .

 

                              Općina Sv. Filip i Jakov

JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za fin. javnih potreba dr. dj. OSVFJ u 2019. godini.pdf

P R I J A V N I C A za financiranje javnih potreba 2019 OSFJ.doc

IZJAVA o istinitosti podataka.docx

IZJAVA o partnerstvu.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov