JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov“ radnik/-ca za pomoć u kući - 2. PONOVLJENI POZIV (27.06.2024.)

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski Načelnik

KLASA: 112-01/24-01/08

URBROJ: 2198-19-03-04/01-24-44

Sv. Filip i Jakov, 27. lipnja 2024. godine

Temeljem odredbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0096, Zaželi – Sveti Filip i Jakov, članka 88. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/1, 1/18, 1/20 i 02/21), Privremeni zamjenik Općinskog Načelnika Općine Sveti Filip i Jakov, raspisuje

JAVNI POZIV

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov“ radnik/-ca za pomoć u kući - pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom s područja Općine Sveti Filip i Jakov

2. PONOVLJENI POZIV

Broj traženih radnika: 7

Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme – do 31. siječnja 2027. godine, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov“ - radnik/-ca za pomoć u kući – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Naknada za prijevoz u cijelosti.

Mjesto rada: Općina Sveti Filip i Jakov

Opis poslova:

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
  • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
  • podjela paketa potrepština i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Na Javni poziv se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost, kandidat mora uz prijavu na Javni poziv dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, dužni su pozvati se u prijavi na Javni poziv na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu (odgovarajuća javna isprava o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23, u daljnjem tekstu: Zakon o hrvatskim braniteljima), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva , u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, dužni su pozvati se u prijavi na Javni poziv na to pravo te priložiti sve dokaze o istom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 48/21), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta Javnog poziv, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Uz prijavu na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 • popunjen i vlastoručno potpisan obrazac Prijave na Javni poziv,
 • životopis – vlastoručno potpisan,
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva),
 • popunjen i vlastoručno potpisan obrazac Izjave o povjerljivosti podataka,
 • popunjen i vlastoručno potpisan obrazac Suglasnosti za korištenje osobnih podataka.

Prijave na Javni poziv s potrebnom dokumentacijom podnose na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, putem pošte (preporučeno) ili osobno u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov, u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenim internetskim stranicama Općine Sveti Filip i Jakov te Oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov, zadnji dan prijave je 5. srpnja 2024. godine, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

"Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu

ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov – NE OTVARATI".

O vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem službene web stranice i oglasne ploče Općine Sveti Filip i Jakov.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni poziv.

Javni poziv biti će objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx), službenoj internetskoj stranici Općine Sveti Filip i Jakov (www.opcina-svfilipjakov.hr) i na Oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov.

Sve informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati ili putem telefona na broj: 023/389-800.

Obrazac Prijave na Javni poziv, Obrazac Izjave o povjerljivosti podataka i Obrazac Suglasnosti za korištenje osobnih podataka može se dobiti u Općini Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati ili na službenim internetskim stranicama Općine Sveti Filip i Jakov (www.opcina-svfilipjakov.hr).

O ishodu izbora kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Privremeni zamjenik Općinskog Načelnika

Marijana Mrvičić

U privitku:

 1. Obrazac Prijave na Javni poziv,
 2. Obrazac Izjave o povjerljivosti podataka,
 3. Obrazac Suglasnosti za korištenje osobnih podataka.

JAVNI POZIV za zapošljavanje - ZAŽELI SVFJ - 2. PONOVLJENI.pdf

SVFJ_Obrazac Suglasnosti za korištenje osobnih podataka.docx

SVFJ_Obrazac Prijave na Javni poziv.doc

SVFJ_Obrazac Izjave o povjerljivosti podataka.docx

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - ZAŽELI SVFJ - 2. PONOVLJENI.pdf

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE POVJERENSTVA - ZAŽELI SVFJ - 2. PONOVLJENI.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov