Komunalni djelatnik, na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci (06.12.2016.)

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/16-01/08
URBROJ: 2198/19-03/01-16-1
Sveti Filip i Jakov, 06. prosinac 2016. godine

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), a sukladno čl. 11 Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog pogona, Upravitelj vlastitog pogona Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje


OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme


u Općinu Sveti Filip i Jakov – Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto Komunalni djelatnik (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.  

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
-           dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
-           dokaz o stručnoj spremi: preslik svjedodžbe (ukoliko kandidat ima završenu srednju školu)
-           dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument),
-           životopis,
-           vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.  

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.  

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave s prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobno ili poštom na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Za oglas – Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo“, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.  

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.


Upravitelj Vlastitog pogona   
Općine Sv. Filip i Jakov
 
Marin Katuša
       

DOSTAVITI:

1.      Hrvatski zavod za zapošljavanje (za objavu)
2.      Pismohrana - ovdje

 

Općina Sveti Filip i Jakov